VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Energiatekniikan koulutus (ET) > 2017 > Vuosi 1 > Johdatus tekniikan matematiikkaan (IKTP0109)

Johdatus tekniikan matematiikkaan

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: IKTP0109
Tyyppi: Pakollinen / Perusopinnot
OPS: ET 2017
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2017-2018)
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Pyhälahti, Onni
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2017-2018

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
2I-EY-1N1.9.2017 – 27.10.2017Jussi OjanenSuomi23.8.2017 – 18.9.2017
3I-KT-1N1.9.2017 – 22.12.2017Sanna RintalaSuomi23.8.2017 – 18.9.2017

Suoritus rästissä? Katso toteutukset lukuvuonna 2020-2021.

Osaamistavoitteet

Matematiikka on kaikkien insinööriopintojen perusta. Ilman matematiikkaa on mahdotonta ymmärtää teknistä kirjallisuutta ja suorittaa insinöörin normaaleja työtehtäviä. Ymmärtääkseen matematiikkaa on ennen kaikkea osattava läpikotaisin tietyt perusasiat. Siksi tämä kurssi lähteekin liikkeelle aivan alusta: lukujen ominaisuuksista, peruslaskutoimituksista ja laskusäännöistä. Vähitellen edetään kirjainlaskentaan, matemaattisten lausekkeiden käsittelyyn ja sieventämiseen, sekä yhtälöiden ja yhtälöryhmien ratkaisemiseen. Lisäksi opiskelija perehtyy matematiikassa keskeiseen funktion käsitteeseen. Käytännön sovellutuksissa funktiolla tarkoitetaan karkeasti sanottuna sääntöä, jolla annettu luku voidaan muuttaa toiseksi luvuksi. Opiskelija oppii tuntemaan useimmat niistä funktioista, jotka löytyvät tavallisesta taskulaskimesta. Tärkeän osan kurssista muodostaa geometria. Käytännön insinööriongelmat palautuvat usein jonkin geometrisen ongelman ratkaisemiseen, ja siksi kurssilla opitaankin ratkomaan tehokkaasti yksinkertaisia geometrisia ongelmia.

Opiskelijan työmäärä

Kokonaistyömäärä on 135h, mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua 70h.
Oman oppimisen arviointi 1h sisältyy lähiopetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Toisen asteen matematiikan oppimäärä.

Sisältö

Perustiedot laskusäännöistä, lausekkeiden sieventämisestä, ensimmäisen ja toisen asteen yhtälöistä sekä yhtälöryhmistä, trigonometriasta, graafisesta esittämisestä, verrannosta, prosenttilaskuista, funktiosta (polynomi-, murto-, potenssi-, eksponentti- ja logaritmifunktiot, trigonometriset funktiot). Yhtälön graafinen ja numeerinen ratkaiseminen, tasogeometria, avaruusgeometria, funktion raja-arvo, trigonometristen funktioiden määritelmät yksikköympyrän avulla, vektorit. Koulutusohjelmakohtaisia sovelluksia.

Opiskelumateriaali

Majaniemi: "Algebra I ja II" sekä "Geometria", Tietokotka Oy; Seppo Mäkinen: VirtuaaliAnkka.exe, VAMK; opettajan valmistama materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Oppimisen perustan muodostavat oppitunnit, joilla käsitellään teoriaosa ja esimerkkejä. Oleellisena osana oppimista ovat kuitenkin oppitunneilla käsiteltävät harjoitustehtävät sekä itsenäisesti suoritettavat kotitehtävät. Pelkkä oppituntien seuraaminen ja sisällön painaminen mieleen ei riitä. Käytännössä omakohtainen pohdiskelu toteutuu parhaiten suorittamalla itsenäisesti kotitehtäviä, jotka ratkaistaan ja selitetään oppitunneilla. Erityisesti painotetaan käytännön laskuharjoituksia.

Arviointikriteerit

Arvosana 1: Opiskelija osaa myöhempien opintojen ja työelämän kannalta välttämättömät opintojakson asiat

Arvosana 3: Opiskelija osaa hyvin hyödyntää opintojakson asioita

Arvosana 5: Opiskelija osaa luovasti soveltaa opintojakson asioita

Arviointimenetelmät

Kaksi välikoetta, kotitehtävät ja ohjatut laskuharjoitukset. Kotitehtävistä pitää olla vähintään 25 % suoritettuna.


Takaisin