VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Energiatekniikan koulutus (ET) > 2017 > Vuosi 2 > Ilman epäpuhtaudet (IEYX0901)

Ilman epäpuhtaudet

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: IEYX0901
Tyyppi: Pakollinen
OPS: ET 2017
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2018-2019)
Laajuus: 4 op
Vastuuopettaja: Niemelä, Riitta
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2018-2019

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
4I-ET-2N, I-YT-2N31.8.2018 – 21.12.2018Riitta NiemeläSuomi20.8.2018 – 17.9.2018

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää ilmakehän toimintaa. Hän tuntee ilmanlaatuun ja ilmastonmuutokseen liittyvät kehitystarpeet ja pystyy osallistumaan ajankohtaiseen ammatilliseen keskusteluun sekä osaa perustella tulevia kehitystarpeita.

Opiskelija tuntee tärkeimmät ilman epäpuhtaudet, niiden ympäristö- ja terveysvaikutukset sekä lähteet ja yleisimmät minimointi- ja puhdistustekniikat. Opiskelija osaa laskea muodostuvien savukaasujen koostumuksen sekä arvioida savukaasujen leviämistä yksinkertaisen leviämismallin avulla.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 108 h
- mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua: 56 h
- mistä itsenäistä opiskelua: 52 h
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Tekniikan kemia

Sisältö

Ilman- ja ilmastonsuojelun keskeinen käsitteistö ja kansainväliset tavoitteet. Otsonikato ja ilmastonmuutos. Ilmanlaadun seuranta ja arviointi. Energiantuotannon ja liikenteen vaikutus ilmanlaatuun. Päästöjen hallinta ja tarkkailu. Hiukkasten sekä rikin ja typen oksidien poistaminen savukaasuista. VOC-päästöjen vähentäminen. Leviämismallinnus.

Opiskelumateriaali

Luentomoniste ja ajankohtainen tilastotieto.
Laukkanen, Dahl & Martikka, 2013. Teollisuuden ympäristöasioiden hallinta.
Laukkanen, Timo, 2005. Ilmansuojelun perusteet.
Soveltuvin osin: de Nevers, Noel 2000. Air Pollution Control Engineering.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, laskuharjoitukset, laboratorioharjoitus, vierailut.

Arviointikriteerit

Arvosana 1: Opiskelija osaa myöhempien opintojen ja työelämän kannalta välttämättömät opintojakson asiat

Arvosana 3: Opiskelija osaa hyvin hyödyntää opintojakson asioita

Arvosana 5: Opiskelija osaa luovasti soveltaa opintojakson asioita

Arviointimenetelmät

Tentti, laskuharjoitukset ja raportit.


Takaisin