VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Ympäristöteknologian koulutus (YT) > 2023 > Vuosi 3 > Vesienkäsittely (IY00BE95)

Vesienkäsittely

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: IY00BE95
OPS: YT 2023
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 3 (2025-2026)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Sten, Pekka
Opetuskieli: Suomi

Suoritus ennakkoon? Katso toteutukset lukuvuonna 2023-2024.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee pääpiirteissään tavallisimmat talousveden valmistuksen ja kunnallisen jätevedenpuhdistuksen kokonaisprosessit.

Opiskelijan työmäärä

Kokonaistyömäärä on 135 h, josta 45 h lukujärjestyksen mukaista opiskelua ja 90 h opiskelijan itsenäistä työskentelyä.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Kemia, Ympäristölaboraatiot, Johdatus tekniikan matematiikkaan. Vesilaboraatiot suoritetaan samanaikaisesti.

Sisältö

Vesikemian ja vesihygienian perusteet. Keskeisimmät vesienkäsittelyn yksikköprosessit- ja operaatiot sekä niihin liittyen kiintoaine-vesirajapinnalla tapahtuvat fysikaalis-kemialliset ilmiöt. Kokonaisprosesseihin tutustutaan ekskursioilla ja vesilaboraatioiden harjoitustöissä.

Opiskelumateriaali

Opettajan koostama materiaali sekä seuraavat kirjat soveltuvin osin:
Marina Shestakova ja Bengt Hansen (toim.), About water treatment, Kemira Oyj 2021. pdf-versio saatavilla netissä osoitteessa www.kemira.com/aboutwatertreatment

Tapio S. Katko, Hanaa! Suomen vesihuolto - kehitys ja yhteiskunnallinen merkitys, Suomen vesilaitosyhdistys 2013. Luvut 2 - 6 ja 8 soveltuvin osin.

Chris Binnie, Martin Kimber ja Hugh Thomas, Basic water treatment, 6. painos, ICE Publishing 2018.

Alan G. Howard, Aquatic environmental chemistry, Oxford University Press. Useita muuttamattomia painoksia, uusin vuodelta 2011.

Timo Laukkanen, Tarja Hartikainen, Silja Kostia, Mikko Rautio, Ympäristönsuojelun biotekniikka, Mikkelin ammattikorkeakoulu 2003. Luku 8 soveltuvin osin.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Oppimisen perustan muodostavat oppitunnit ja oppikirjallisuus. Pelkkä oppituntien ja Moodlessa julkaistavien Power Point -esitysten seuraaminen ja sisällön painaminen mieleen ei kuitenkaan riitä. Oppiminen toteutuu parhaiten oppikirjallisuuteen itsenäisesti perehtymällä, harjoitustehtäviä ratkaisemalla ja raportit kirjoittamalla.

Arviointikriteerit

Arvosana 1: Opiskelija osaa myöhempien opintojen ja työelämän kannalta välttämättömät opintojakson asiat

Arvosana 3: Opiskelija osaa hyvin hyödyntää opintojakson asioita

Arvosana 5: Opiskelija osaa luovasti soveltaa opintojakson asioita

Arviointimenetelmät

Tentti ja ekskursioraportit. Harjoitustehtäviä riittävästi ratkaisemalla voi korottaa hyväksyttyä arvosanaa.


Takaisin