VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Ympäristöteknologian koulutus (YT) > 2023 > Vuosi 2 > Sähkö ja värähtelyfysiikka (IK00BE76)

Sähkö ja värähtelyfysiikka

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: IK00BE76
OPS: YT 2023
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2024-2025)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Toimela, Tuomo
Opetuskieli: Suomi

Suoritus ennakkoon? Katso toteutukset lukuvuonna 2023-2024.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee sähköön ja magnetismiin liittyvät suureet ja niiden yksiköt. Opiskelija ymmärtää sähkömagneettisia ilmiöitä ja tavallisten sähköteknisten laitteiden toimintaa. Opiskelija tuntee sähkömagneettisten ilmiöiden käytännön sovelluksia. Hän osaa laskea sähköstatiikkaan sekä tasa- ja vaihtovirtaan liittyviä tehtäviä.
Opiskelija ymmärtää värähtelyihin ja aaltoliikkeeseen liittyviä ilmiöitä ja niiden sovelluksia. Lisäksi hän tuntee melu- ja valaistusmittausten periaatteet ja tuntee optisten ilmiöiden sovelluksia.
Laboratorioharjoituksissa opiskelija oppii sähkömagneettisten komponenttien ja piirien toimintaa käytännössä sekä analysoimaan saamiaan tuloksia ja niiden luotettavuutta.

Opiskelijan työmäärä

Kokonaistyömäärä on 133h. Kokonaistyömäärä jakautuu seuraavasti: 50 h lukujärjestyksen mukaista opiskelua ja 83 h opiskelijan itsenäistä työskentelyä.
Oman oppimisen arviointi 1h.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Mekaniikka ja lämpöfysiikka

Sisältö

Coulombin laki, sähkökenttä, potentiaali, sähkölujuus, kapasitanssi, sähkövirta, tasavirran suureet ja komponentit, Ohmin laki, Kirchhoffin lait, RC-piiri, virtajohdin magneettikentässä, magneettiset materiaalit, magneettivuo, induktio, induktanssi, vaihtovirran peruskäsitteet, RLC-piiri, yksinkertainen muuntaja. Värähdysliike, aaltoliike, äänioppi, sähkömagneettinen aaltoliike, fotometria.

Opiskelumateriaali

Pentti Inkinen, Reijo Manninen, Jukka Tuohi: "Momentti 2, Insinöörifysiikka", Otava.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Opiskelu tapahtuu oppitunneilla, joilla käsitellään aihepiirin fysikaalisia teorioita, laskuesimerkkejä ja sovelluksia. Lisäksi opiskelijat ratkaisevat laskuharjoitustehtäviä itsenäisesti kotitehtävien muodossa. Opintojakson suoritukseen kuuluu myös laboratoriomittauksia. Mittaukset tehdään 3 opiskelijan pienryhmissä.

Arviointikriteerit

Arvosana 1: Opiskelija osaa myöhempien opintojen ja työelämän kannalta välttämättömät opintojakson asiat

Arvosana 3: Opiskelija osaa hyvin hyödyntää opintojakson asioita

Arvosana 5: Opiskelija osaa luovasti soveltaa opintojakson asioita

Arviointimenetelmät

Tentti, laskuharjoitukset ja laboratorioselostukset.


Takaisin