VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Ympäristöteknologian koulutus (YT) > 2018 > Vuosi 2 > Sähkö ja magnetismi (IKTP0306)

Sähkö ja magnetismi

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: IKTP0306
Tyyppi: Pakollinen / Perusopinnot
OPS: YT 2018
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2019-2020)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 3 op
Vastuuopettaja: Toimela, Tuomo
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2019-2020

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
14I-ET-2N, I-KT-2N, I-YT-2N2.9.2019 – 20.12.2019Tuomo ToimelaSuomi19.8.2019 – 9.9.2019

Suoritus rästissä? Katso toteutukset lukuvuonna 2021-2022.

Osaamistavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa sähköön ja magnetismiin liittyvät suureet ja niiden yksiköt. Opiskelija ymmärtää sähkömagneettisia ilmiöitä ja hallitsee tavallisimpien sähköteknisten komponenttien käyttäytymisen. Oppilas tuntee sähkömagneettisten ilmiöiden sovellutuksia. Oppilas osaa laskea sähköstatiikkaan sekä tasa- ja vaihtosähköön liittyviä tehtäviä. Laboratorioharjoituksissa opiskelija oppii sähkömagneettisten komponenttien ja piirien toimintaa käytännössä sekä analysoimaan mittaustuloksia ja niiden luotettavuutta.

Opiskelijan työmäärä

Kokonaistyömäärä on 80 h.
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Mekaniikka.

Sisältö

Coulombin laki, sähkökenttä, potentiaali, sähkölujuus, kapasitanssi, sähkövirta, tasavirran suureet ja komponentit, Ohmin laki, Kirchhoffin lait, RC-piiri, virtajohdin magneettikentässä, magneettiset materiaalit, magneettivuo, induktio, induktanssi, vaihtovirran peruskäsitteet, RLC-piiri, yksinkertainen muuntaja.

Opiskelumateriaali

Pentti Inkinen, Reijo Manninen, Jukka Tuohi: "Momentti 2, Insinöörifysiikka", Otava.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Opiskelu tapahtuu oppitunneilla, joilla käsitellään aihepiirin fysikaalisia teorioita, laskuesimerkkejä ja sovelluksia. Lisäksi opiskelijat ratkaisevat laskuharjoitustehtäviä itsenäisesti kotitehtävien muodossa. Opintojakson suoritukseen kuuluu myös laboratoriomittauksia. Mittaukset tehdään 3 opiskelijan pienryhmissä.

Arviointikriteerit

Arvosana 1: Opiskelija osaa myöhempien opintojen ja työelämän kannalta välttämättömät opintojakson asiat

Arvosana 3: Opiskelija osaa hyvin hyödyntää opintojakson asioita

Arvosana 5: Opiskelija osaa luovasti soveltaa opintojakson asioita

Arviointimenetelmät

Opintojakson arvosana määräytyy tentin, laskuharjoitusaktiivisuuden ja laboratoriotyöskentelyn perusteella. Opiskelijan tulee ratkaista vähintään 25 % annetuista kotitehtävistä, ja hänen tulee tehdä hyväksytysti kaikki opintojaksoon kuuluvat laboratoriomittaukset.


Takaisin