VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Vapaasti valittavat opinnot (VAPVAL) > 2021 > Saksan alkeet (TLTP0136)

Saksan alkeet

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TLTP0136
OPS: VAPVAL 2021
Taso: Täydennyskoulutus yms.
Laajuus: 4 op
Vastuuopettaja: Savolainen, Katariina
Opetuskieli: Suomi

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on saksan yleiskielen perusrakenteiden ja liike-elämän ammatillisissa tilanteissa tarvittavan peruskielen oppiminen. Opiskelijalla on myönteinen asenne saksan kieleen ja saksan kielialueen kulttuureihin.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä 108 h,
- mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua 52 h
- mistä itsenäistä opiskelua 56 h
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Edeltäviä opintoja/esitietoja ei tarvita.

Sisältö

Ääntäminen, yleiskielen perussanastoa ja rakenteita, arkielämän tilanteet, matkustaminen, työelämän tilanteet.

Kansainvälisyys

Opiskelija perehtyy viestinnässä esiin tuleviin saksankielisten alueiden kulttuurien erityispiirteisiin.

Opiskelumateriaali

Kauppi - Simon: Fahrplan. Kustannusosakeyhtiö Tammi. Vammala.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Suulliset ja kirjalliset harjoitukset, pari- ja ryhmätyöt ja kotitehtävät.

Arviointikriteerit

Taitotaso 1: Opiskelija osaa käyttää kieltä tyydyttävästi sekä suullisesti että kirjallisesti.
Taitotaso 3: Opiskelija osaa käyttää kieltä hyvin suullisesti ja kirjallisesti ja pystyy soveltamaan oppimaansa.
Taitotaso 5: Opiskelija osaa käyttää kieltä erinomaisesti suullisesti ja kirjallisesti ja pystyy soveltamaan oppimaansa vaativammalla tasolla.

Arviointimenetelmät

Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, suulliset ja kirjalliset tehtävät sekä kirjallinen tentti. Numeerinen arviointi (0-5).


Takaisin