VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Tietojenkäsittelyn koulutus (TK) > 2024 > Vuosi 3 > Hankeharjoitus (TTKA0807)

Hankeharjoitus

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TTKA0807
OPS: TK 2024
Taso: Tradenomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 3 (2026-2027)
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Rajala, Päivi
Opetuskieli: Suomi

Suoritus ennakkoon? Katso toteutukset lukuvuonna 2023-2024.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa soveltaa IT-opinnoissaan aiemmin oppimiaan asioita it-alaan liittyvän hankkeen suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa. Keskeisenä oppimistavoitteena on suunnitella ja toteuttaa hanke tiimissä projektinhallinnan osaamistaan hyödyntäen.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 135h
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy opetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Toisen vuoden suuntaavat opinnot

Sisältö

Tarvelähtöisen hankkeen toteuttaminen toimeksiantona. Hankesuunnitelman laatiminen sekä hankkeen suunnitelman mukainen toteuttaminen. Erityisesti ajankohtaiset aihealueet ja uudet teknologiat korostuvat. Tulosten kriittinen arviointi hankesuunnitelman pohjalta.

Aluevaikuttavuus

Kurssin hankkeet liittyvät osittain alueen yritysten toimeksiantoihin.

Kansainvälisyys

Kurssin hankkeet liittyvät osittain alueen kansainvälisten yritysten toimeksiantoihin.

Opiskelumateriaali

Opettajan ilmoittama materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Verkkotuettu opetus.

Arviointikriteerit

Kiitettävä 5
Opiskelija osaa kriittisesti arvioida projektin toteutusta, vertailla tuloksia alkuperäiseen hankesuunnitelmaan sekä perustella lopputulokseen vaikuttaneita tekijöitä. Opiskelija osaa johtaa ja hallita projektityöskentelyn prosessia.

Hyvä 3
Opiskelija osaa soveltaa osaamistaan projektin suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. Opiskelija ymmärtää projektinhallinnan osa-alueet ja hallitsee projektityöskentelyn.

Tyydyttävä 1
Opiskelija osaa soveltaa osaamistaan projektityöskentelyssä ja tunnistaa tarvelähtöisen projektin toteutukseen liittyvät vaiheet. Opiskelija osaa toteuttaa työelämän / oman alan toimeksiantoon liittyvän projektin projektitiimissä.

Arviointimenetelmät

Arvioinnissa käytetään numeerista skaalaa (0-5).


Takaisin