VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Tietojenkäsittelyn koulutus (TK) > 2024 > Vuosi 2 > Sales Management (TLP0205)

Sales Management

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TLP0205
OPS: TK 2024
Taso: Tradenomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2025-2026)
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Malin, Timo
Opetuskieli: Suomi

Suoritus ennakkoon? Katso toteutukset lukuvuonna 2023-2024.

Osaamistavoitteet

Opintojakson osaamistavoite liittyy markkinoinnin kilpailukeinon – myyntityön - osaamisen syventämiseen. Oppija ymmärtää myynnin merkityksen asiakasarvon luomisessa ja tunnistaa myyntiprosessin vaiheet sekä myyntitiimin johtamisen vaatimukset.
Oppija kehittää esiintymis-, vuorovaikutus- ja perustelutaitojaan.

Opiskelijan työmäärä

Opintojakson kokonaistyömäärä on seuraava (5op = 135h

Kontaktitunnit 40 tuntia
Itsenäinen opiskelu n. 30 tuntia
Opintojakson tehtävät n. 20 tuntia
Ryhmätyö – raportti n. 20 tuntia
Ryhmätyö – esitykset n. 20 tuntia
Vertaispalaute n. 1–2 tuntia
Oman oppimisen arviointi n. 2–3 tuntia.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Markkinoinnin perusteet.

Sisältö

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa arvioida myyntiprosessin toimivuutta kohderyhmän näkökulmasta. Opiskelija pystyy tiimeissä ideoimaan ja kehittämään myyntiprosessia (innovaatio-osaaminen) sekä kehittämään myyntitiimin toimintaa (tiimiosaaminen). Opiskelija kehittää vuorovaikutustaitojaan (työyhteisön vuorovaikutusosaaminen), mukaan lukien kuuntelutaito, keskustelutaito, ja esiintymisosaaminen sekä myyntitaito. Opiskelija osaa antaa ja vastaanottaa rakentavaa palautetta (palautteenantotaito).

Aluevaikuttavuus

Kurssin sisällössä otetaan huomioon alueen energia-alan yritysten sekä kansainvälisen kaupan erityispiirteet.

Kansainvälisyys

Kurssin sisällössä otetaan huomioon alueen energia-alan yritysten sekä kansainvälisen kaupan erityispiirteet.

Opiskelumateriaali

Futrell, C (2014): Fundamentals of Selling, McGraw-Hill.
- Kennert, Kert & Leino, Sani 2020. #Myyntikirja: menesty uuden ajan B2B-myynnissä.
Alma Talent 2020. (Ellibs E-kirjana)

- Other material provided by the lecturer.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Kontaktitunnit 40 tuntia
Itsenäinen opiskelu n. 30 tuntia
Opintojakson tehtävät n. 20 tuntia
Ryhmätyö – raportti n. 20 tuntia
Ryhmätyö – esitykset n. 20 tuntia
Vertaispalaute n. 1–2 tuntia
Oman oppimisen arviointi n. 2–3 tuntia.

Arviointikriteerit

Tentti:
5: käyttää keskeisiä teorioita, käsitteitä ja menetelmiä johdonmukaisesti erilaisissa tilanteissa
3: käyttää keskeisiä käsitteitä yksittäisissä tilanteissa ja tehtävissä sekä ymmärtää menetelmien taustalla olevat teoreettiset lähtökohdat
1: tunnistaa ja ymmärtää keskeiset teoriat, periaatteet ja menetelmät

Tehtävät:
5: valita tilanteeseen sopivat tiedonlähteet
- arvioida käyttämiään tiedonlähteitä
- käyttää uusimpia alan kansainvälisiä lähteitä ja tietokantoja
- perustella asiantuntijatehtävissä toimiessaan tekemiään ratkaisuja
- käyttää itsenäisesti erilaisia ongelmanratkaisumenetelmiä
- tunnistaa alan kehittämistarpeita

3: tiedonhaun perusteet
- rajata tiedon tarpeen
- käyttää alan keskeisiä tiedonlähteitä ja tietokantoja, myös kansainvälisiä
- ottaa huomioon tiedon käyttöön liittyvät vastuut ja velvollisuudet (mm. tekijänoikeudet, plagiointi)
- käyttää opintojaksoilla käsiteltyjä ongelmanratkaisumenetelmiä
- löytää ongelman keskeiset osat
- hahmottaa kehittämisprosessin vaiheet

1: tunnistaa tiedon tarpeen
- ohjattuna etsiä tietoa eri tiedonlähteistä
- erottaa arkitiedon ja tutkitun tiedon toisistaan
- tiedostaa tiedon käyttöön liittyvät vastuut ja velvollisuudet (mm. tekijänoikeudet, plagiointi)
- hallitsee lähdeviittausten ja kirjallisuusluettelon käytön
- käyttää opintojaksoilla käsiteltyjä ongelmanratkaisumenetelmiä ohjatusti
- suhtautua kehittämiseen myönteisesti

Arviointimenetelmät

Ryhmäkohtainen arviointi:
1 Yrityksen myynnin asiantuntijan haastattelun esittely 20p
2 Myyntityön aihealueen esittely 20p
3 Keskustelukysymysten esittäminen edelliseen liittyen 10p
4 Projektiraportti 30p
5 Projektin tulosten esittely 20p


Takaisin