VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Tietojenkäsittelyn koulutus (TK) > 2024 > Vuosi 3 > Tutkimuksen toteutus ja raportointi (TLA0907)

Tutkimuksen toteutus ja raportointi

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TLA0907
OPS: TK 2024
Taso: Tradenomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 3 (2026-2027)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 3 op
Vastuuopettaja: Sabel, Thomas
Opetuskieli: Suomi

Suoritus ennakkoon? Katso toteutukset lukuvuonna 2023-2024.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa kerätä ja analysoida omaan tutkimukseensa soveltuvaa empiiristä aineistoa. Opiskelija osaa tehdä tieteellisiä johtopäätöksiä aineistonsa ja teoreettisen viitekehyksensä pohjalta sekä arvioida oman tutkimuksensa luotettavuutta. Opiskelija osaa tuottaa asiatyylistä tekstiä, jossa on noudatettu tieteellisen kirjoittamisen sääntöjä sekä muokata ja viimeistellä opinnäytetyönsä kieltä.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä 81 h
-työjärjestyksessä olevaa opiskelua 27 h
-itsenäistä opiskelua 52 h
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Tutkimusmenetelmät ja soveltava tutkimus

Sisältö

Empiirisen tutkimusaineiston hankinta, empiirisen aineiston analysointi ja johtopäätösten teko, tutkimuksen luotettavuuden arviointi. Raportin kirjoittaminen ja viimeistely.

Opiskelumateriaali

Kniivilä, S., Lindblom-Ylänne, S. & Mäntynen, A. (2007). Tiede ja teksti. Tehoa ja taitoa tutkielman kirjoittamiseen. Helsinki: WSOY.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot 10 h.
Seminaarityöskentely 21 h.
Ohjattu kielenhuolto 8 h.
Itsenäinen työskentely 42 h.

Arviointikriteerit

5 Opiskelija osaa tieteellisen käytännön mukaan huolellisesti kerätä ja analysoida omaan tutkimukseensa soveltuvaa empiiristä aineistoa. Opiskelija osaa tehdä monipuolisia tieteellisiä johtopäätöksiä aineistonsa ja teoreettisen viitekehyksensä pohjalta sekä arvioida monipuolisesti ja kriittisesti oman tutkimuksensa luotettavuutta. Opiskelija osaa tuottaa moitteetonta asiatyylistä tekstiä, jossa on noudatettu tieteellisen kirjoittamisen sääntöjä.
3 Opiskelija osaa tieteellisen käytännön mukaan kerätä ja analysoida omaan tutkimukseensa soveltuvaa empiiristä aineistoa. Opiskelija osaa tehdä tieteellisiä johtopäätöksiä aineistonsa ja teoreettisen viitekehyksensä pohjalta sekä arvioida oman tutkimuksensa luotettavuutta. Opiskelija osaa tuottaa hyvää asiatyylistä tekstiä, jossa on noudatettu tieteellisen kirjoittamisen sääntöjä.
1 Opiskelija osaa kerätä ja analysoida omaan tutkimukseensa soveltuvaa empiiristä aineistoa. Opiskelija osaa tehdä perusteltuja johtopäätöksiä aineistonsa ja teoreettisen viitekehyksensä pohjalta sekä arvioida oman tutkimuksensa luotettavuutta. Opiskelija osaa tuottaa asiatyylistä tekstiä, jossa on noudatettu tieteellisen kirjoittamisen sääntöjä.

Arviointimenetelmät

Metodin valinta, aineiston keräys ja analysointi, tulosten tulkinta sekä luotettavuuden arviointi 67%. Opiskelijan tuottaman tekstin arviointi 33 %.


Takaisin