VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Tietojenkäsittelyn koulutus (TK) > 2024 > Vuosi 3 > 3D + AR (TK00BG77)

3D + AR

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TK00BG77
OPS: TK 2024
Taso: Tradenomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 3 (2026-2027)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Rajala, Päivi
Opetuskieli: Suomi

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää 3D-grafiikan periaatteet, työtavat ja osaa mallintaa 3D-grafiikkaa ja toteuttaa 3D-animaatioita sekä ymmärtää lisätyn todellisuuden ominaisuuksia ja tekniikoita. Opiskelija osaa käyttää 3D-mallinnusmenetelmiä, teksturointia, valaistusta, renderöintiä ja kameratoimintoja. Opiskelija osaa käyttää 3D-mallinnusohjelmaa projekteissa ja suunnitella ja toteuttaa lisätyn todellisuuden projektin.

Opiskelijan työmäärä

135 h

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Graafinen web-tuotanto

Sisältö

Opintojakso sisältää kolmiulotteisen mallintamisen periaatteita, mallinnuksen tekniikoita, työskentelymenetelmiä ja lisättyä todellisuutta (AR). Opintojaksolla mallinnetaan perusprimitiivejä, 2D- ja 3D-malleja ja koostetaan 3D-animaatioita sekä toteutetaan lisätyn todellisuuden projekti.

Aluevaikuttavuus

3D-mallinnusten tuotannossa huomioidaan alueen yritysten 3D-mallinnuksen tarpeita

Kansainvälisyys

Käytetään osittain englanninkielistä opiskelumateriaalia

Opiskelumateriaali

Verkko-oppimisympäristössä julkaistu materiaali

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Non-stop toteutus verkossa: tehtävät ja harjoitustyö

Arviointikriteerit

Hyväksytty = Opiskelija osaa mallintaa 3D-grafiikkaa hyvin, ja hallitsee 3D-tuotannon periaatteet, menetelmät, työkalut ja tekniikat sekä osaa soveltaa 3D-mallinnustaitojaan projektissa.
Hylätty = Opiskelija ei ole palauttanut kurssin tehtäviä

Arviointimenetelmät

tehtävät ja projektityö


Takaisin