VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Tietojenkäsittelyn koulutus (TK) > 2023 > Vuosi 1 > Liike-elämän ruotsi I (TLTP0701)

Liike-elämän ruotsi I

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TLTP0701
OPS: TK 2023
Taso: Tradenomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2023-2024)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 3 op
Vastuuopettaja: Harald, Camilla
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2023-2024

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3017LT2023-1A21.8.2023 – 24.12.2023Camilla HaraldSuomi1.8.2023 – 6.9.2023
3018LT2023-1B, LT2023-1C21.8.2023 – 24.12.2023Camilla HaraldSuomi1.8.2023 – 6.9.2023
3020LT2023-1D8.1.2024 – 12.5.2024Camilla HaraldSuomi1.12.2023 – 12.1.2024
3021TK2023-1A, TK2023-1B21.8.2023 – 24.12.2023Camilla HaraldSuomi1.8.2023 – 6.9.2023

Osaamistavoitteet

Opiskelija saavuttaa kieliasetuksen (6.6.2003/424) mukaisen omalla alalla tarvittavan toisen kotimaisen kielen taidon. Opiskelija perehtyy työelämän ruotsin kieleen ja liikekielen käsitteisiin ja sanastoon ja kehittää ruotsin viestintätaitojansa niin että osaa toimia työelämän tyypillisissä viestintätilanteissa vuorovaikutteisesti. Hän perehtyy paikalliseen ja Pohjoismaiden yrityselämään ja yrityskulttuureihin ruotsin kielellä. Hän näkee kaksikielisyyden voimavarana ja haluaa kehittää ruotsin kielen taitoaan.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä yhteensä 81 h
-mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua: 30 h
-mistä itsenäistä opiskelua 51 h
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Toisen asteen oppimäärä.

Sisältö

Sisältö:
Liike-elämän kieli: yhtiön ja tuotteen esittely, liikeviestintä, ammattialan tekstit sekä työelämän suulliset kommunikointitilanteet

Aluevaikuttavuus

Opiskelija perehtyy oman alansa yrityksiin ruotsin kielellä. Yhteistyö paikallisten ruotsinkielisiä korkeakoulujen kanssa.

Kansainvälisyys

Opiskelija perehtyy Pohjoismaiden yrityselämään ja yrityskulttuureihin ruotsin kielellä.

Opiskelumateriaali

Opettettajan määrämä materiaal opintojakson alussa / aikana.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, keskusteluharjoitukset, kommunikatiivinen kielenoppiminen, parityöt, ryhmätyöt, etätehtävät ja itsenäinen opiskelu

Arviointikriteerit

Taitotaso 1: Opiskeija pystyy osallistumaan tavallisimpiin, ennakoitaviin työelämän kielenkäyttötilanteisiin ja käyttää yksinkertaisia rakenteita ja yksittäisiä sanoja viestinnässään. Opiskelija kehittää kurssin aikana oman alan sanaston hallintaa. Asenne kielenoppimiseen on myönteinen.

Taitotaso 3: Opiskelija selviytyy kohtalaisesti tavallisimmista, ennakoitavista työelämän kielenkäyttötilanteista ja käyttää rakenteita ja fraaseja viestinnässään kutakuinkin idiomaattisesti. opiskelija osaa käyttää kurssin aikana opittua oman alan sanastoa. Asenne kielenoppimiseen on myönteinen.

Taitotaso 5: Opiskelija selviytyy hyvin erilaisissa työelämän kielenkäyttötilanteissa ja hallitsee rakenteet hyvin ja käyttää niitä monipuolisesti. Opiskelija käyttää idiomaattisesti ja laajasti oman alan sanastoa ja ilmaisuja. Asenne kielenoppimiseen on myönteinen.

Arviointimenetelmät

Arviointimenetelmät:
Jatkuva näyttö, kirjalliset ja suulliset tehtävät sekä kirjallinen tentti. Numeerinen arviointi (0-5). Päättötodistukseen tulee valtionhallinnon kielitutkinnon arvosana tyydyttävä (1-3) tai hyvä (4-5) suullisesta ja kirjallisesta kielitaidosta erikseen.
Tällä opintojaksolla suoritetaan valtionhallinnon kielitutkinnon kirjallisen kielitaidon arvosana ja Liike-elämän ruotsi II-opintojaksolla valtionhallinnon kielitutkinnon suullisen kielitaidon arvosana.

Lisätietoja

Toisen kotimaisen kielen osalta tutkintotodistukseen merkitään sanallinen arvosana (hyvä/tyydyttävä) valtioneuvoston asetuksen suomen ja ruotsin kielen osoittamisesta valtionhallinnossa (481/2003) mukaisesti. Kirjallinen ja suullinen kielitaito arvioidaan erikseen. Valtakunnallisen linjauksen mukaisesti ammattikorkeakoulun arvosanat 1-3 vastaavat lain 424/2003 edellyttämän kielitaidon arvioinnissa sanallista arvosanaa tyydyttävä ja arvosanat 4-5 arvosanaa hyvä. Tutkintotodistuksen merkintä korvaa erillisen kielitodistuksen.

Opintojakson jälkeen merkitään sanallinen arvosana kirjallisesta kielitaidosta.


Takaisin