VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Tietojenkäsittelyn koulutus (TK) > 2023 > Vuosi 2 > Yrittäjyys (TLP0206)

Yrittäjyys

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TLP0206
OPS: TK 2023
Taso: Tradenomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2024-2025)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 3 op
Vastuuopettaja: Saarikoski, Sari
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2024-2025

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3019LT2024-1A, LT2024-1B21.10.2024 – 22.12.2024Sari SaarikoskiSuomi1.8.2024 – 6.9.2024
3021LT2024-1C, LT2024-1D21.10.2024 – 22.12.2024Sari SaarikoskiSuomi1.8.2024 – 6.9.2024
3023LT2024-1O21.10.2024 – 22.12.2024Sari SaarikoskiSuomi1.8.2024 – 6.9.2024
3024TK2023-2A, TK2023-2B19.8.2024 – 15.12.2024Sari SaarikoskiSuomi1.8.2024 – 6.9.2024
3026LT2024V-1T19.8.2024 – 20.12.2024Sari SaarikoskiSuomi1.8.2024 – 6.9.2024

Suoritus ennakkoon? Katso toteutukset lukuvuonna 2023-2024.

Osaamistavoitteet

Opintojaksolla perehdyt yrittäjyyteen ja liiketoimintaan uravaihtoehtona.
Kartoitat omia yrittäjyysvalmiuksia yrittäjyys työpajassa.
Opintojakson aikana kehitetään yritysidea.
Kurssi johdattelee opiskelijan hahmottamaan miten muut liiketalouden opinnot liittyvät yrittäjyyteen.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija;
Ymmärtää, mitä tarkoitetaan käsitteillä yrittäjyys ja sisäinen yrittäjyys
Osaa tunnistaa yrittäjyydessä hyödyllisä ominaisuuksia (työpaja työskentely)


omaa valmiuksia jatkaa liikeidean työstämistä kohti kannattavaa liiketoimintaa
Tunnistaa keskeiset yritystoiminnan prosessit ja osaa käyttää liiketoiminnan peruskäsitteistöä omassa työskentelyssään.
Osaa arvioida oman ja muiden ryhmien liikeideoiden kantavuutta (työpaja työskentely)

Opiskelijan työmäärä

Lähi/ verkko- opetus ja tuntitehtävät 23 h
Itsenäinen, - ja ryhmätyöskentely 54 h
Oman oppimisen arviointi 1 h

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Ei edeltäviä opintoja.

Sisältö

Tunnistat oman sisäisen yrittäjyyden taidot ja sekä osaat hyödyntää niitä yhdessä tiimin kanssa yhteisen liikeidean kehittämisessä.
tiimin jäsenenä, jossa pohditte ja arvioitte idean liiketoimintamahdollisuuksia ja jaatte osaamistanne myös opintojakson muille opiskelijoille.


Ideoiden kehityksessä käytette työkaluna välineenä liiketoimintakaaviota (Business Model Canvas).
Liikeidea esitetään ja opponoidaan tiimeissä
Saatte valmiuksia jatkaa idean työstämistä muilla liiketalouden kursseilla (työpaja työskentely)
Saatte valmiuksia edetä liikeidean kanssa IntoAction hankkeen parissa.

Aluevaikuttavuus

Opiskelija ymmärtää yritystoiminnan merkityksen elinkeinoelämälle.

Opiskelumateriaali

- https://uusyrityskeskus.fi/apua-yrittajyyteen/perustamisopas/
- Kurssiaineistot Moodlessa


Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Opiskelijoilta odotetaan aktiivista osallistumista tuntiopetukseen sekä työpajatyöskentelyyn.
Opiskelija työstää liikeidean ja esityksen tiimityönä.

Arviointikriteerit

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0–5, 0. Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1-3-5.


5= Opiskelija hallitsee erinomaisesti kurssilla käsitellyt asiat ja kykenee hahmottamaan suuret asiakokonaisuudet ja asioiden väliset suhteet. Lisäksi opiskelija kykenee vaihtelevasti, eri olosuhteissa soveltamaan opittuja asioita käytäntöön.

3= Opiskelija osaa kurssilla käsitellyt asiat hyvin ja ymmärtää kurssilla käsiteltyjen asioiden merkityksen asiakokonaisuudessa. Opiskelija kykenee ohjatusti soveltamaan opittua käytäntöön.

1= Opiskelija osaa kurssilla käsitellyt peruskäsitteet ja -asiat.

Arviointimenetelmät

Työpajatyöskentely (kaksi työpajaa) 30p

Läsnäolo ja tuntiosallistuminen 20p
Toteuttamiskelpoisen liikeidean tuottaminen 30p
Itsearviointi 20p



Takaisin