VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Tietojenkäsittelyn koulutus (TK) > 2023 > Vuosi 2 > Tilastotiede (TK00BG67)

Tilastotiede

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TK00BG67
OPS: TK 2023
Taso: Tradenomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2024-2025)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 2 op
Vastuuopettaja: Siegfrids, Kerstin
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2024-2025

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3002TK2023-2A, TK2023-2B19.8.2024 – 15.12.2024Kerstin SiegfridsSuomi1.8.2024 – 6.9.2024

Suoritus ennakkoon? Katso toteutukset lukuvuonna 2023-2024.

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on antaa opiskelijalle tilastotieteen perusvalmiudet, joita voidaan hyödyntää muissa opintojaksoissa sekä opinnäytetyössä. Opiskelija osaa etsiä tarvittavaa tilastotietoa ja osaa havainnollistaa sitä. Opiskelija osaa analysoida tilastoja sekä laskea niistä erilaisia tunnuslukuja. Opiskelija osaa vertailla kahta tilastoaineistoa korrelaatio- ja regressioanalyysin menetelmillä, sekä analysoida tilastollista aineistoa mm. T-testin ja varianssianalyysin keinoin. Opiskelija osaa kriittisesti analysoida saamiaan tuloksia.

Opiskelijan työmäärä

54 tuntia, josta
22 tuntia lähiopetusta
32 tuntia itsenäistä työskentelyä

Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

-

Sisältö

Tilastotietojen hankinta ja peruskäsitteet, tilastojen graafinen esitys, tunnusluvut ja niiden tulkitseminen, regressio ja korrelaatio, varianssi, T-testi. SPSS:n käyttö tilastollisessa tutkimuksessa.

Aluevaikuttavuus

Käytännön esimerkit kurssilla valitaan siten, että alueen yritysten erityispiirteet tulevat huomioitua.

Kansainvälisyys

Esimerkeissä vertaillaan eroja valtioiden välillä.

Opiskelumateriaali

Luentomateriaali

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset

Arviointikriteerit

1 opiskelija hallitsee tilastomatematiikan peruskäsiteet ja osaa laskea yksinkertaisen tilastollisen aineiston keskeisimmät tunnusluvut.
3 opiskelija kykenee analysoimaan annetun aineiston sisäisiä riippuvuuksia, esim. korrelaatio, regressio ja T-testi.
5 opiskelijalla on kyky tulkita tilastollisia analyysejä, vetää loogisia johtopäätöksiä ja soveltaa opintojaksolla opittuja tietoja ja taitoja vaativien aineistojen tapauksessa.

Arviointimenetelmät

Loppukoe, harjoitustehtävät. Numeerinen arviointi (0-5).


Takaisin