VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Tietojenkäsittelyn koulutus (TK) > 2020 > Vuosi 3 > ICT Sales Management (TTKA0905)

ICT Sales Management

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TTKA0905
OPS: TK 2020
Taso: Tradenomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 3 (2022-2023)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 3 op
Vastuuopettaja: Malin, Timo
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2022-2023

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3003TK2020-3A, TK2020-3B2.1.2023 – 30.4.2023Timo MalinSuomi1.12.2022 – 10.1.2023

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa tarkastella ICT-yritystä tuotannollisena ja johdettavana kokonaisuutena sekä ymmärtää tiedon, teknologian ja osaamisen merkityksen ICT-yrityksessä. Opiskelija hallitsee ICT alan myynti-ja laatujohtamisen periaatteet ja kykenee tarkastelemaan yritystä hyödyntäen myynti- ja laatujohtamisen työkaluja ja menetelmiä sekä ymmärtää asiakkaan merkityksen yritykselle, johdon roolin ja tiedonhallinnan merkityksen yritystoiminnassa. Opiskelija tuntee alan laatusertifikaatit, tiedon turvaamisen ja hallinnan keinot ja menetelmät.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä 80 h
- työjärjestyksessä olevaa opiskelua 27 h
- itsenäistä opiskelua 53
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Ei edeltäviä opintoja.

Sisältö

Opintojakso sisältää ICT- palveluiden myyntijohtamista ja laatujohtamisen työkaluja ja menetelmiä, asiakaskeskeisyyttä, prosessinhallintaa, johdon roolia ja laadunhallintaa, erityisesti ICT alan laatusertifikaatit, tiedon turvaaminen ja hallinta.

Kansainvälisyys

Englanninkielistä kurssimateriaalia

Opiskelumateriaali

Altschuler, Max 2016. Hacking Sales. The Ultimate Playbook and Tool Guide to Building a High-Velocity Sales Machine. John Wiley & Sons.
- muu ohjaajan määrittelemä materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset, lukuohjelma ja esitykset, posteritentti

Arviointikriteerit

5=Opiskelija hallitsee ict-alalla vallitsevat myynnin ja myyntijohtamisen käsitteet, toimintatavat ja menetelmät erinomaisesti ja osaa soveltaa tietojaan oman alansa myyntijohtamisessa monipuolisesti.
3=Opiskelija hallitsee ict-alan myynnin ja myyntijohtamisen käsitteet, toimintatavat ja menetelmät hyvin sekä osaa soveltaa tietojaan oman alansa myyntijohtamisessa hyvin.
1=Opiskelija tuntee ict-alalla vallitsevat myynnin ja myyntijohtamisen käsitteet, toimintatavat ja menetelmät.

Arviointimenetelmät

Aihekohtainen esitys 40%, Projektityö 40%, Posteriteritentti 10%, Lähituntityöskentely 10%


Takaisin