VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Tietojenkäsittelyn koulutus (TK) > 2020 > Vuosi 2 > Liike-elämän ruotsi (TTKA0714)

Liike-elämän ruotsi

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TTKA0714
OPS: TK 2020
Taso: Tradenomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2021-2022)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 3 op
Vastuuopettaja: Harald, Camilla
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2021-2022

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3002TK2020-2A, TK2020-2B3.1.2022 – 1.5.2022Camilla HaraldSuomi1.12.2021 – 10.1.2022

Osaamistavoitteet

Opiskelija saavuttaa kieliasetuksen (6.6.2003/424) mukaisen, omalla alalla tarvittavan toisen kotimaisen kielen suullisen ja kirjallisen taidon. Opiskelija hallitsee IT-alan perussanaston ja yrityselämän keskeisen sanaston ruotsiksi ja ymmärtää alansa ruotsinkielistä kirjallisuutta sekä saa sellaiset suulliset valmiudet, että pystyy osallistumaan ruotsinkieliseen keskusteluun työssään. Hän näkee kaksikielisyyden voimavarana ja haluaa kehittää ruotsin kielen taitoaan.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä yhteensä 81 h
- mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua 39 h
- mistä itsenäistä opiskelua 42 h
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Sisältö

It-alan sekä liike-elämän kieli, sanasto ja rakenteet sekä paikalliseen ja Pohjoismaiden yrityselämään ja yrityskulttuureihin perehtyminen.

Aluevaikuttavuus

Paikallisiin oman alan yrityksiin ja niiden toimintaan perehtyminen ruotsin kielellä.

Kansainvälisyys

Pohjoismaiden yrityselämään ja yrityskulttuurien erityispiirteisiin perehtyminen.

Opiskelumateriaali

Maarit Ohinen-Salven. Jobba med It. Svenska för högskolor. Edita Helsinki. 2015.
Muu opettajan toimittama materiaali

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, keskusteluharjoitukset, kommunikatiivinen kielenoppiminen, ryhmätyöt ja itsenäinen opiskelu

Arviointikriteerit

Taitotaso 1: Opiskeija pystyy osallistumaan tavallisimpiin, ennakoitaviin työelämän kielenkäyttötilanteisiin ja käyttää yksinkertaisia rakenteita ja yksittäisiä sanoja viestinnässään. Opiskelija kehittää kurssin aikana oman alan sanaston hallintaa. Asenne kielenoppimiseen on myönteinen.

Taitotaso 3: Opiskelija selviytyy kohtalaisesti tavallisimmista, ennakoitavista työelämän kielenkäyttötilanteista ja käyttää rakenteita ja fraaseja viestinnässään kutakuinkin idiomaattisesti. opiskelija osaa käyttää kurssin aikana opittua oman alan sanastoa. Asenne kielenoppimiseen on myönteinen.

Taitotaso 5: Opiskelija selviytyy hyvin erilaisissa työelämän kielenkäyttötilanteissa ja hallitsee rakenteet hyvin ja käyttää niitä monipuolisesti. Opiskelija käyttää idiomaattisesti ja laajasti oman alan sanastoa ja ilmaisuja. Asenne kielenoppimiseen on myönteinen.

Arviointimenetelmät

Jatkuva näyttö, kirjalliset ja suulliset tehtävät, suullinen ja kirjallinen tentti. Numeerinen arviointi (0-5).
Päättötodistukseen tulee valtionhallinnon kielitutkinnon arvosana tyydyttävä (1-3) tai hyvä (4-5) suullisesta ja kirjallisesta kielitaidosta erikseen.


Takaisin