VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Tietojenkäsittelyn koulutus (TK) > 2020 > Vuosi 2 > Tiedottava viestintä (TLP0301)

Tiedottava viestintä

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TLP0301
OPS: TK 2020
Taso: Tradenomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2021-2022)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 2 op
Vastuuopettaja: Liedes, Pia
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2021-2022

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3006TK2020-2A, TK2020-2B25.10.2021 – 19.12.2021Maarit JänttiSuomi1.8.2021 – 6.9.2021

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee liikekirjeenvaihdon ja tiedottavan viestinnän tavat ja välineet. Opiskelija pystyy tuottamaan sisällöltään, muodoltaan, tyyliltään ja kieleltään tarkoituksenmukaisia työelämän asiakirjoja. Opiskelija sisäistää tavoitteellisen viestinnän merkityksen työelämässä.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä 54 h.
- työjärjestyksessä 22 h.
- itsenäistä opiskelua 32 h.
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Sisältö

Yhteisöviestinnän tehtävät ja kanavat, viestintätaidot, työelämän asiakirjat ja niiden asemointi, tavoitteiden mukainen kielenkäyttö, oikeakielisyys ja tyyli.

Aluevaikuttavuus

Kehitetään viestintätaitoja alueen yritykset huomioon ottaen.

Kansainvälisyys

Tiedostetaan kulttuurien vaikutus viestintään.

Opiskelumateriaali

Kortetjärvi-Nurmi,S. & Murtola, K. 2016. Areena. Yritysviestinnän käsikirja. Edita.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, ryhmä- ja parityöt, itsenäinen opiskelu ja yksilölliset harjoitustehtävät.

Arviointikriteerit

5=Tuntee ja osaa soveltaa ja perustella yhteisöviestinnän tehtäviin liittyviä valintoja. Käyttää ja soveltaa keskeisiä teorioita, käsitteitä ja menetelmiä sujuvasti. Tuottaa laadukkaita työelämän tekstilajeja ja tekee tyylivalintoja tilanteen ja kohderyhmän mukaan erinomaisella kielellä.
3=Tuntee yhteisöviestinnän tehtävät. Käyttää johdonmukaisesti teorioita ja tuottaa työelämän tekstilajeja ja tekee tyylivalintoja tilanteen ja kohderyhmän mukaan.
1=Tuntee yhteisöviestinnän tehtävät, käyttää keskeisiä teorioita ja käsitteitä. Tuottaa työelämän perustekstilajeja.

Arviointimenetelmät

Osallistuminen harjoituksiin, suoritetut harjoitustehtävät ja tentti. Numeerinen arviointi (0-5).


Takaisin