VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Tietojenkäsittelyn koulutus (TK) > 2018 > Vuosi 1 > Tietojärjestelmän rakentaminen I (TTKA0701)

Tietojärjestelmän rakentaminen I

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TTKA0701
Tyyppi: Pakollinen / Perusopinnot
OPS: TK 2018
Taso: Tradenomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2018-2019)
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Mäkitalo, Antti
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2018-2019

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
16T-TK-1-1, T-TK-1-231.8.2018 – 21.12.2018Antti MäkitaloSuomi20.8.2018 – 17.9.2018

Suoritus rästissä? Katso toteutukset lukuvuonna 2021-2022.

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on että opiskelija jäsentää erityyppisten tietojärjestelmien rakenteen , ymmärtää tietojenkäsittelyn ja sen kehittämisen merkityksen toimintayksikön toiminnassa, jäsentää tietojärjestelmän kehittämisen päävaiheet. Osaa käyttää tieetojärjestelmän suunnittelun ja toteuttamisen perustekniikoita ja kuvaustapoja. Ymmärtää laadun merkityksen systeemityössä, ymmärtää projektina toteutettavan kehittämishankkeen kulun projektin jäsenen näkökulmasta.

Opiskelija osaa tietovarastotekniikan peruskäsitteet ja perehtyy erityyppisen tiedon varastointiin. Opiskelija hallitsee relaatiotietokantojen ja SQL-kielen perusteet. Opiskelija osaa jäsentää ja toteutaa pienimuotoisen tietokantasovelluksen prototyypin.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä. Esim: Työmäärä yhteensä: 135 h
- mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua: 50 h
- mistä itsenäistä opiskelua: 85 h
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Ei ole

Sisältö

Toimintayksikön toiminta ja tietojenkäsittelyn kehittäminen: toiminta ja tietojenkäsittely, tietosysteemit (tietojärjestelmät) ja niiden merkitys toiminnalle, toiminnan ja toimintaa tukevan tietojenkäsittelyn kehittäminen, turvaaminen.
Ihminen tietojärjestelmän käyttäjänä.
Relaatiotietokantojen ja SQL-kielen perusteet.

Systeemityö: systeemityön kehikko ja ympäristö, systeemityön kohteet ja lopputulokset, systeemityön kuvaukset ja kuvausjärjestelmät, standardit ja tietosysteemin laatu sekä oliomallinnuksen perusteet.

Aluevaikuttavuus

Kurssin sisällössä otetaan huomioon alueen energia-alan yritysten sekä kansainvälisen kaupan erityispiirteet.

Kansainvälisyys

Kurssin sisällössä otetaan huomioon alueen energia-alan yritysten sekä kansainvälisen kaupan erityispiirteet.

Opiskelumateriaali

- Haikala-Mikkonen: Ohjelmistotuotannon käytännöt (ent Ohjelmistotuotanto)

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Kurssin lähestymistapana on ongelmakeskeinen oppiminen soveltuvin osin. Kokonaiskuvan hahmottaminn, aktivoiva kysely, oppimistehtävät, porinaryhmät, koe.

Arviointikriteerit

5: Opiskelija hallitsee relaatiotietokantojen ja SQL-kielen perusteet. Opiskelija osaa toteutaa pienimuotoisen tietokantasovelluksen prototyypin.

3: Osaa lukea tietojärjestelmän kuvauksia ja osaa myös suunnitella itse rajattua tietojärjestelmää opetetuilla menetelmillä.


1: Osaa hahmottaa yrityksen toimintaa tukevia tietojärjestelmiä.

Arviointimenetelmät

Koe, ohjattuja harjoituksia.
Kvantitatiivista ja kvalitatiivista arviointia.


Takaisin