VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Arkistoidut koulutukset > Talouden ja hallinnon koulutusohjelma (T-TH) > K2000A

Talouden ja hallinnon koulutusohjelma (T-TH K2000A)

Tutkintonimike: Tradenomi (AMK)
Opetusmuoto: Päiväopetus
Alku: 10.1.2000
Laajuus: 210 op
Kieli: Suomi
 
KoodiNimiOP
 
TTH10000PERUSOPINNOT90
TTH11000Yleiset perusopinnot60
TTH11100Perehdyttävät opinnot3
YYY11101Opinnot ja tiedonhankinta1,5
YYY11102Etiikka1,5
YYY11200Yrittäjyys ja yhteiskunta7,5
YYY11201Kansantalous1,5
YYY11203Laadunhallinnan perusteet3
YYY11204Ihminen työyhteisössä3
YYY11300Kielet ja viestintä27
YYY11302Viestintä4,5
YYY11311Kommunikation inom arbetslivet3
TTH11303Språket inom företagslivet3
TTH11304Affärskommunikation3
YYY11321Working English4,5
TTH11322Business English4,5
YYY11329Valinnainen vieras kieli4,5
YYY11400Tietojenkäsittely9
YYY11401Tietojenkäsittelyn perusteet1,5
YYY11402BTietoverkot ja toimistojärjestelmät3
TTH11403Dokumenttien tuottaminen3
TTH11404Taulukkolaskenta1,5
TTH11500Matematiikka ja luonnontieteet13,5
TTH11520Matematiikan kertauskurssi3
TTH11501Talousmatematiikan perusteet3
TTH11502Finanssimatematiikka3
TTH11503Tilastomatematiikan perusteet1,5
TTH11504Ympäristö ja rajalliset resurssit1,5
TTH11505Tutkimustyön perusteet1,5
TTH12000Ammatilliset perusopinnot30
TTH12100Yritystoiminta ja oikeusnormit15
TTH12101Logistiikka3
TTH12102Yrityksen rahoitus ja riskihallinta3
TTH12103Yrityksen johtaminen1,5
TTH12104Yritysmuodot, yrityksen perustamistoimet3
TTH12105Sopimusoikeuden perusteet1,5
TTH12106Velvoiteoikeuden perusteet1,5
TTH12108Työsuojelu ja ergonomia1,5
TTH12200Markkinointi7,5
TTH12201Markkinoinnin perusteet4,5
TTH12203Markkinointilainsäädännön perusteet1,5
TTH12204Henkilökohtainen myyntityö1,5
TTH12300Taloushallinto7,5
TTH12302Välillinen verotus (alv)1,5
TTH12303Liikekirjanpito käytännössä3
TTH12304Kustannuslaskennan perusteita1,5
TTH12305Palkkahallinto ja palkkakirjanpito (atk)1,5
 
TTH20000SUUNTAAVAT OPINNOT60
TTH21000Markkinoinnin suuntautumisvaihtoehto
TTH2110APalveluiden markkinointi15
TTH21101Kuluttaja- ja ostokäyttäytyminen3
TTH21102Suhdemarkkinointi3
TTH21103Palvelujen markkinointi4,5
TTH21104Green Marketing3
TTH21105Sovellettu päätösanalyysi1,5
TTH21200Informaatio ja suunnittelu15
TTH21201Markkinointitutkimus6
TTH21202Markkinoinnin suunnittelu4,5
TTH21203Markkinointiviestintäprojekti4,5
TTH21300Markkinoinnin erityisalueet15
TTH21304Business to Business -myyntityö3
TTH21305Verkostomarkkinointi3
TTH21306Vähittäiskaupan markkinointi3
TTH21307Mainosgrafiikka3
TTH21309ATilastomatematiikan jatkokurssi3
TTH21310Markkinointiviestintä3
TTH21311Företagsmarknadsföring och reklamspråk3
TTH21312Marketing English3
TTH22308ABetriebskommunikation3
TTH22000Kansainvälisen kaupan suuntautumisvaihtoehto
TTH22100Kansainvälinen markkinointi15
TTH22101Yrityksen kansainvälistyminen4,5
TTH22102Kansainvälisen markkinoinnin kilpailukeinot4,5
TTH22103Kansainvälisen markkinoinnin suunnittelu4,5
TTH22104Kansainvälinen sopimusoikeus1,5
TTH22200Kansainvälinen kauppa15
TTH22201Kauppapoliittiset järjestöt1,5
TTH22202Kansainvälisen toiminnan rahoitus1,5
TTH22203Yrityksen ulkomaankaupan tekniikka9
TTH22204Kansainvälisen kaupan oikeusnormit3
TTH22300Kansainvälinen yritystoiminta15
TTH22301Yrityksen kansainvälinen hallinto ja toimintastrategiat3
TTH22302Kansainvälisten henkilöstöresurssien ohjaaminen3
TTH22305Kansainväliset finanssi- ja rahamarkkinat3
TTH22306AAffärslivet i Finland och Norden3
TTH22307English for International Business3
TTH22308BBetriebskommunikation3
TTH22309Communication des affaires3
TTH23000Taloushallinnon suuntautumisvaihtoehto
TTH2310ALaskentatoimen erityiskysymyksiä ja välitön verotus15
TTH23101Kirjanpidon ja tilinpäätöksen erityiskysymyksiä4,5
TTH23102Eri yritysmuotojen kirjanpito ja tilinpäätös4,5
TTH23103Yritysverotus ja tilinpäätöksen suunnittelu6
TTH23200Sisäinen laskentatoimi15
TTH23202Toimintolaskenta ja toimintojohtaminen1,5
TTH23203Budjetointi1,5
TTH23204Talouden optimointi3
TTH23210Taloushallinnon tietojärjestelmäsovellukset3
TTH23211Yrityksen analysointi ja rahoitus3
TTH23212Kustannuslaskenta3
TTH23300Taloushallinnon erityisalueet15
TTH23302Tilintarkastuksen perusteet ja käytäntö3
TTH23304Kansainvälinen kirjanpito- ja tilinpäätöskäytäntö3
TTH23305Velkasuhde3
TTH23306Ekonomiförvaltningens svenska3
TTH23307AAdministrative English3
TTH22308CBetriebskommunikation3
TTH23312Monitoimipaikkaisuus ja konsernitilinpäätös1,5
TTH24000Julkishallinnon suuntautumisvaihtoehto - Inriktningsalternativ för offentlig förvaltning
TTH24100Hallintojärjestelmät-Administrativa system15
TTH2410AValtionhallinnon rakenne ja tasot3
TTH24102Kunnallishallinto ja talous3
TEF24103Internationell förvaltning3
TEF24104Förvaltningsrätt3
TTH24105AHallintoviestintä - Kommunikation inom förvaltningen3
TTH24200Ekonomisk politik och sysselsättning - Kansantaloustiede tänään15
TEF24201Ekonomisk politik och sysselsättning4,5
TEF24202De regionala faktorerna för ekonomisk tillväxt4,5
TTH24203Sosiaalipolitiikka3
TTH24204Ympäristötalous3
TTH24300Suomi ja kansainvälinen toimintaympäristö - Finland och den internationella verksamhetsmiljön15
TEF24301Finland och den europeiska integrationen3
TTH24302Globaalitalous ja monikansalliset yritykset3
TEF24303Offentliga sektorns arbets- och tjänstemannarätt1,5
TEF24304Offentliga sektorns obligationsrätt1,5
TTH21309BTilastomatematiikan jatkokurssi3
TTH24306Julkishallinnon suomi3
TEF24306Förvaltningssvenska3
TTH23307BAdministrative English3
TTH22308DBetriebskommunikation3
TTH25000Viestintä- ja sihteeripalvelut - Kommunikation- och sekreterartjänster
TTH25100Viestintä - Kommunikation15
TEF25101Kommunikationspsykologi1,5
TTH24105BHallintoviestintä - Kommunikation inom förvaltningen3
TTH25103Yhteisöviestintä - Kommunikation inom organisationer3
TTH25104Sähköinen viestintä1,5
TTH25105Julkaisun tuottaminen - Framställning av publikationer3
TTH25106Kokoukset - Möten3
TTH25200Sihteeripalvelut - Sekreterartjänster15
TTH25201Sihteerin työ3
TTH25202Liike-elämän etiketti - Vett och etikett3
TTH25203Koulutusviestintä - Utbildningsplanering3
TTH25204Yritysviestintä ja kielentaito3
TTH25205Esitysgrafiikka ja painatteet1,5
TEF25206Sekreterarens lagkunskap1,5
TTH25300Kulttuurien välinen viestintä - Kommunikation inom olika kulturer15
TTH25301Kansainväliset kongressit4,5
TTH25302Liikematkat1,5
TTH22306BAffärslivet i Finland och Norden3
TTH25304Business Communication 13
TTH25305Business Communication 23
TTH25306Sekretärdeutsch3
TTH25307Le franqais du secrétariat3
TTH22308EBetriebskommunikation3
TTH25309Communication des affaires3
TEF29000Tuotantotalouden suuntautumisvaihtoehto - Inriktningsalternativ för Produktionsekonomi
TEF29100Tuotantolaitoksen kehittäminen - Utvecklande av produktonsanläggning15
TEF29101Strategisk planering och ledarskap1,5
TEF29102Personaladministration1,5
TEF29103Kostandskalkylering3
TTH29104Tuotannonohjaus3
TTH29105Talouden optimointi3
TTH29106Laadunhallinta3
TTH29200Tuotantotekniikka - Produktionsteknik15
TTH29201Toimitilojen suunnittelu1,5
TEF29202Produktionsautomation3
TTH29204Logistiikka4,5
TTH29203Tuotannon tietokannat1,5
TEF29205Dataöverföring inom produktionsanläggningen3
TTH29206Yrityksen ympäristökysymykset1,5
TTH29300Tuotantolaitos ja asiakas - Produktionsanläggningen och kunden15
TTH29301Tuotesuunnittelu6
TEF29302Verksamhetsmiljö vid internationell marknadsföring4,5
TEF29303Miljörätt1,5
TTH29304Tuotantolaitoksen viestintä - Kommunikation inom produktionsekonomi4,5
TTH29305English for Production Economics3
TTH29306Deutsch in der Production1,5
 
TTH30000VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT15
 
TTH40000HARJOITTELU30
 
TTH50000OPINNÄYTETYÖ15