VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Arkistoidut koulutukset > Liiketalous (T-LT) > 2013 > Vuosi 2 > Konsernin tilinpäätös ja rahoitus (TLS3307)

Konsernin tilinpäätös ja rahoitus

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TLS3307
Tyyppi: Pakollinen / Ammattiopinnot
OPS: T-LT 2013
Taso: Tradenomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2014-2015)
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Lehtimäki, Harri
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2014-2015

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
7T-LT-2T5.1.2015 – 30.4.2015Harri LehtimäkiSuomi8.12.2014 – 12.1.2015

Osaamistavoitteet

Opiskelija tunnistaa konsernirakenteen, osaa laatia konsernitilinpäätöksen ja sisäistää IAS/IFRS-tilinpäätöskäytännön ydinkohdat.Opiskelija osaa myös laatia yrityksen tarpeisiin soveltuvia rahoituslaskelmia ja arvioida niiden avulla taloudellista tehokkuutta sekä tuntee yrityksen tarpeisiin soveltuvat rahoituslähteet.

Opiskelijan työmäärä

luennot, harjoitukset ja tentti 65 h, tenttiin valmistautuminen 20 h, harjoitustyöt 20 h, itsenäinen työskentely ja reflektointi 40 h
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Liikekirjanpidon perusteet ja käytäntö,
Kirjanpidon ja tilinpäätöksen erityiskysymyksiä,
Eri yritysmuotojen kirjanpito ja tilinpäätös.

Sisältö

Konsernin määritelmä ja erilaiset konsernirakenteet, konserni-tilinpäätöksen sisältö ja tavoitteet, laatimistekniikka, sisäisten liiketapahtumien ja keskinäisen omistuksen eliminointi, vähemmistöosuuden erottaminen, tytäryritysten ja osakkuus-yritysten yhdistely konsernitilinpäätökseen, Navita-yritysmalli-ohjelmisto konsernitilinpäätöksen laadinnassa, IAS-standardit ja IFRS tilinpäätöskäytännön perusteet. Rahoitussuunnittelu ja rahoituksen lähteet, liikepääoman tarve, investointilaskelmat, suorat ja epäsuorat rahoituslaskelmat.

Aluevaikuttavuus

Alueella toimii paljon kansainvälisiä konserneja, joiden on laadittava konsernitilinpäätös. Nykyään pienemmätkin yrityksen muodostavat konserneja.

Kansainvälisyys

Kansainväliset yritykset tekevät tilinpäätöksensä IFRS-mallin mukaan. Konsernitilinpäätöksiin yhdistellään eri maissa toimivien yritysten tilinpäätöksiä.

Opiskelumateriaali

- Alhola, Kari – Koivikko, Aarne – Räty, Päivi. 2003. Konsernitilinpäätös ja IAS. Vantaa. WSOY.
- Luentomateriaali

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset, itsenäinen opiskelu, Navita-yritysmalli-ohjelmistolla tehtävät harjoitukset/harjoitustyö.

Arviointikriteerit

5 opiskelija osaa käyttää, soveltaa ja arvioida kriittisesti teorioita, käsitteitä ja menetelmiä asiantuntevasti erilaisissa tilanteissa. Hän osaa perustella teoriapohjaisesti asiantuntijatehtävissä toimiessaan tekemiään ratkaisuja.
3 Opiskelija osaa perustella omat ratkaisunsa sekä vertailla ja analysoida eri näkökulmia. Hän osaa myös keskustella asiantuntevasti alan asioista ja ilmiöistä.
1 opiskelija osaa käyttää systemaattisesti teorioita, periaatteita ja menetelmiä. Hän osaa kommunikoida alan asioista.

Arviointimenetelmät

Välikokeet I ja II, harjoitukset Navita-ohjelmistolla, aktiivinen osallistuminen. Numeerinen arviointi (0-5). Loppuarvosana muodostuu välikokeiden I ja II keskiarvosta. Lisäksi on suoritettava hyväksytysti harjoitukset Navita-ohjelmistolla.


Takaisin