VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sähkötekniikan koulutus (ST) > 2018 > Vuosi 3 > Ohjaus- ja valvontajärjestelmät (ISTS2102)

Ohjaus- ja valvontajärjestelmät

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: ISTS2102
Tyyppi: Pakollinen valinnainen (vaihtoehtoinen) / Ammattiopinnot
OPS: ST 2018
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 3 (2020-2021)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 4 op
Vastuuopettaja: Nieminen, Juha
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2020-2021

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3001ST2018-3, ST2018-3A, ST2018-3B, ST2018-3C, ST2018-3D4.1.2021 – 2.5.2021Olli TuovinenSuomi17.8.2020 – 10.1.2021
3002ST2018V-3, ST2018V-3A, ST2018V-3B4.1.2021 – 2.5.2021Olli TuovinenSuomi17.8.2020 – 10.1.2021

Suoritus rästissä? Katso toteutukset lukuvuonna 2021-2022.

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee teollisuuden ohjausjärjestelmien toimintaperiaatteet ja osaa tuottaa niihin automaattisia toimintoja lähtien liikkeelle erillisistä toimilaitteista.

Opiskelija hallitsee valvomototeutusten periaatteet ja osaa tuottaa perustoimintoja sisältäviä valvomo-sovellutuksia.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä 108 h
Työjärjestyksessä olevaa opiskelua 56 h
Itsenäistä opiskelua 52 h
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Automaatio-juonne. Moottorikäyttöjen ohjaus ja suojaus

Sisältö

Ohjausjärjestelmän toimintojen suunnittelu ja ohjelmointi mm. seuraavia toimilaitteita hyödyntäen: Älykkäät moottorinohjaimet, taajuusmuuttajat, moottoriventtiilit, magneettiventtiilit ja katkaisijat. Laitteiden keskinäisten toimintaehtojen asettaminen lukituksilla. Automaattisten toimintojen toteuttaminen sekvensseillä. Kenttäväylien hyödyntäminen laitteiden ohjauksessa.

Valvomonäyttöjen suunnittelun periaatteet ja suunnittelusäännöt. Laaditaan kullekin toimilaitetyypille oma operointinäyttönsä. Näyttö sisältää sekä operoinnit että valvonnan. Tutustutaan valvomoon kerätyn tiedon käsittelyyn Script-kielellä.

Opiskelumateriaali

Luentomoniste: Teollisuuden ohjaus- ja valvontajärjestelmät, Juha Nieminen; Laboratoriotyöohjeet; Harjoitustehtävämateriaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luento-opetusta sekä ohjattua opiskelua pienryhmissä PC-luokassa ja laboratoriossa.

Arviointikriteerit

1:Opiskelija ymmärtää kurssin oppisisällössä esitetyt suunnitelmat ja ratkaisut.
3:Opiskelija osaa toteuttaa kurssissa esitettyjen menetelmien avulla suunnitelmia, jotka ovat malliratkaisujen kaltaisia.
5:Opiskelija osaa itsenäisesti tehdä suunnitelmia ja toteuttaa niitä käyttäen hyväksi kurssissa esitettyjä menetelmiä.

Arviointimenetelmät

Tentti, harjoitustehtävät, laboraatiotyöskentely ja laboraatiotyöselostukset arvioidaan.


Takaisin