VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sähkötekniikan koulutus (ST) > 2018 > Vuosi 4 > Tekniikan viestintä 2 (IST8001)

Tekniikan viestintä 2

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: IST8001
Tyyppi: Pakollinen / Perusopinnot
OPS: ST 2018
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 4 (2021-2022)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 2 op
Vastuuopettaja: Jäntti, Maarit
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2021-2022

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3003TT2019-3A, TT2019-3B3.1.2022 – 27.2.2022Maarit JänttiSuomi1.12.2021 – 10.1.2022
3004ST2019-3, ST2019-3A, ST2019-3B, ST2019-3C, ST2019-3D23.8.2021 – 24.10.2021Maarit JänttiSuomi1.8.2021 – 6.9.2021

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii ilmaisemaan itseään suomeksi täsmällisesti, johdonmukaisesti ja oikeakielisesti. Opiskelija tutustuu opinnäytetyön vaatimiin tieteellisen kirjoittamisen periaatteisiin ja osaa noudattaa sovittuja käytänteitä, kuten lähdeviittausten ja -luettelon merkintätapoja. Lisäksi opiskelija osaa antaa ja vastaanottaa rakentavaa palautetta.

Opiskelijan työmäärä

54 h, josta lukujärjestykseen merkittyä lähiopetusta VAMKissa 28 h ja yliopistolla 16 h.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Tekniikan viestintä 1.

Sisältö

Opiskelija tarkastelee pienryhmässä opinnäytetöiden kieltä tyylin ja oikeakielisyyden näkökulmista. Opiskelija tekee kielenhuollon harjoituksia ja perehtyy kypsyysnäytteen kirjoittamiseen.

Opiskelumateriaali

Kauppinen, Nummi & Savola (2004): Tekniikan viestintä
Iisa, Oittinen & Piehl (2006 tai uudempi): Kielenhuollon käsikirja
Nykänen, Olli (2002): Toimivaa tekstiä. Opas tekniikasta kirjoittaville.
Hirsjärvi, Sirkka, Remes Pirkko & Sajavaara Paula (toim.) (2006 tai uudempi): Tutki ja kirjoita
Ammattikorkeakoulun opinnäytetyön kirjoitusohjeet / Yliopiston teknillisen tiedekunnan kirjoitusohjeet

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Lähiopetus ja osittainen verkkokurssi.

Arviointikriteerit

Arvosana 5: Opiskelija tuntee oman alansa tutkimusprosessin kulun. Hän osaa kirjoittaa oman alansa tekstiä kirjoitusohjeita noudattaen itsenäisesti, tavoitteellisesti ja lähes virheittä.
Arvosana 3: Opiskelija tuntee pääpiirteittäin oman alansa tutkimusprosessin kulun. Hän osaa kirjoittaa oman alansa tekstiä kirjoitusohjeita noudattaen melko itsenäisesti ja lähes virheittä.
Arvosana 1: Opiskelija tietää pääpiirteittäin oman alansa tutkimusprosessin kulun. Hän osaa kirjoittaa melko sujuvaa oman alansa tekstiä kirjoitusohjeita noudattaen.

Arviointimenetelmät

Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, hyväksytyt harjoitustehtävät, tentti tai tenttiä vastaava harjoitus.

Lisätietoja

Vastuuorganisaatio: VAMK/VY


Takaisin