VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Opintohaku > Hoitotyön asiantuntijuuden syventäminen erilaisissa toimintaympäristöissä (SH00BD12) > 2023-2024

Hoitotyön asiantuntijuuden syventäminen erilaisissa toimintaympäristöissä

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SH00BD12
Laajuus: 17 op
Vastuuopettaja: Autio, Päivi
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2023-2024

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3001SH2021-4A, SH2021-4B, SH2021-4C, SH2021-4LN, SH2021-4PE, SH2021-4PS, SH2021-4SK20.5.2024 – 6.12.2024Karina Björninen, Johanna Latvala, Miia Joensuu, Päivi Autio, Riitta Koskimäki, Teija HonkaniemiSuomi1.8.2024 – 6.9.2024

Osaamistavoitteet

Opiskelija saa valmiudet hoitotyön asiantuntemusta vaativiin tehtäviin ja pystyy kehittämään hoitotyötä moniammatillisissa työyhteisöissä. Opiskelija osaa yhdistää hoitotieteellisen ja lääketieteellisen sekä muiden tieteiden tiedon hoitotyön suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. Opiskelija osaa ohjata asiakasta/potilasta ja heidän läheisiään terveyden- ja sairaanhoitoon liittyvissä kysymyksissä sekä suunnittelee, toteuttaa ja arvioi tavoitteellista hoitotyötä. Opiskelija syventää ymmärrystään etiikasta ja muista filosofisista kysymyksistä, mukaan lukien hoitoyksikön hoitofilosofia ja asianmukainen lainsäädäntö. Opiskelija kykenee kriittiseen ajatteluun ja reflektointiin ja pyrkii vastuullisesti kehittämään ammattitaitoaan.

Opiskelijan työmäärä

459 h, josta harjoittelua potilastyössä 12 vkoa.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Perus- ja ammattiopinnot suoritettu.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Ohjattu harjoittelu, näyttöön perustuvan hoitotyön toiminnan reflektointi.

Arviointikriteerit

Hyväksytty suoritus
Opiskelija
- ymmärtää ja osaa soveltaa hoitotyön eettisiä periaatteita toiminnassaan
- toimii joustavasti moniammatillisessa työryhmässä
- on motivoitunut hoitotyöhön
- osaa tehdä itsenäisiä päätöksiä potilaan hoitotyössä
- dokumentoi hoitotyötä potilasasiakirjojen ja potilastietojen edellyttämän tietosuojan ja -turvan mukaisesti
- toteuttaa lääkehoitoa turvallisesti ja seuraa sekä ennakoi lääkehoidon vaikutuksia
-arvioi asiakkaan/potilaan terveyttä ja toimintakykyä ja ennakoi niissä tapahtuvia muutoksia
- osaa tukea ja ohjata potilaita ja heidän läheisiään
-toimii asiakas/potilaslähtöisessä hoitotyön suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa
- itsearviointi realistista, tunnistaa kehittymistarpeensa ja kykenee ottamaan vastaan palautetta sekä kehittämään toimintaansa
- hallitsee keskeiset tutkimus- ja hoitotoimenpiteet sekä niissä tarvittavien välineiden ja laitteiden turvallisen käytönHylätty suoritus:
Opiskelija
- ei noudata salassapito- ja vaitiolovelvollisuutta
- ei noudata sovittuja sääntöjä ja ohjeita
- ei kykene toimimaan joustavasti moniammatillisissa ryhmissä
- oman alan tietoperusta on puutteellinen, sen soveltamisessa on virheitä, opiskelija ei kykene itsenäiseen päätöksentekoon hoitotyössä toistuvien ratkaisujen yhteydessä
- harjoittelu on suunnittelematonta, harjoittelun tavoitteet ja itsearviointi ovat puutteellisia
- ei tunnista osaamistaan ja kehittämiskohteitaan, ei kykene toimimaan itseohjautuvasti harjoittelujakson loppupuolella
- ei kykene arvioimaan hoitamiensa potilaiden terveyttä ja toimintakykyä ja ennakoimaan niissä tapahtuvia muutoksia
- dokumentointi ja suullinen raportointi puutteellista
- lääkehoidon toteuttamisessa on useita virheitä, ei hallitse lääkelaskentaa ja ei tunne työyksikössä tavallisimmin käytettyjä lääkkeitä
- ei kykene arvioimaan potilaan ja omaisten ohjaustarpeita
- ei hallitse keskeisiä tutkimus- ja hoitotoimenpiteitä eikä niissä tarvittavien laitteiden ja välineiden turvallista käyttöä


Arviointimenetelmät

Ohjatun harjoittelun suorittaminen, arviointi hyväksytty/hylätty, opiskelijan itsearviointi.

Harjoittelu

Harjoittelua potilastyössä 12 vkoa. Harjoittelu voidaan suorittaa perusterveydenhuollon toimintayksiköissä ja erikoissairaanhoidossa, yksityisissä terveysalan toimintayksiköissä. Opiskelija valitsee harjoitteluyksikön/yksiköt, joissa tulee jatkossa työskentelemään sairaanhoitajana.


Takaisin