VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Opintohaku > Hoitotyön harjoittelu mielenterveys- ja päihdehoitotyön toimintaympäristöissä (SH00BD07) > 2023-2024

Hoitotyön harjoittelu mielenterveys- ja päihdehoitotyön toimintaympäristöissä

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SH00BD07
OPS: SH 2021K / 2021VK / 2022 / 2022K
Taso: Sairaanhoitaja (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2023 / 2023-2024 / 2024)
Lukukausi: Kevät / Syksy
Laajuus: 10 op
Vastuuopettaja: Björninen, Karina
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2023-2024

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3005SH2021-23CK15.8.2023 – 22.12.2023Karina BjörninenSuomi1.8.2023 – 6.9.2023
3008SH2022-2A1.8.2023 – 30.7.2024Karina BjörninenSuomi1.8.2023 – 6.9.2023
3009SH2022-2B1.8.2023 – 31.12.2023Anu Ylikahri, Kirsi LehtolaSuomi1.8.2023 – 6.9.2023
3010SH2022-12DK1.1.2024 – 28.4.2024Anu YlikahriSuomi1.12.2023 – 12.1.2024

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- osaa luoda asiakaslähtöisen yhteistyösuhteen asiakkaaseen/potilaaseen ja heidän läheisiin, harjaantuu tunnistamaan potilaan/asiakkaan hoitotyön tarpeita ja hänen tilassaan tapahtuvia muutoksia, osaa tukea potilaan/asiakkaan terveyttä ja voimavaroja, osaa käyttää keskeisiä kliinisiä hoito- ja kuntoutusmenetelmiä potilaslähtöisesti, osaa suunnitella, kirjata ja raportoida hoitotyötä, toteuttaa ohjatusti ja turvallisesti lääkehoitoa ja seuraa lääkehoidon vaikutuksia,osaa soveltaa teoriatietoa käytännön hoitotilanteissa, toimii eettisesti hoitosuhteessa ja työyhteisössä, opiskelija ymmärtää ohjauksen ja arvioinnin merkityksen omalle ammatilliselle kehittymiselleen ja on motivoitunut hoitotyöhön

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 262 h, 10 op (7 viikkoa)

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot


Hoitotyön kliininen perusosaaminen, lääkehoidon perusosaaminen, kliiniseen hoitotyöhön perehtyminen, turvallisen lääkehoidon harjoittelutunnit, mielenterveys-, päihde- ja väkivaltatyön teoriaopinnot ja niihin kuuluvat laboraatiotunnit

Sisältö

Ohjattu käytönnän harjoittelu eri mielenterveystyön, psykiatrisen hoitotyön, kuntoutuksen tai päihdehuollon toimintaympäristöissä Harjoittelutehtävä/oppimistehtävä.

Arviointikriteerit


Hyväksytty

Opiskelija
- on motivoitunut hoitotyöhön
- osaa luoda asiakaslähtöisen yhteistyösuhteen asiakkaaseen/potilaaseen ja heidän läheisiinsä
- osaa tunnistaa potilaan/asiakkaan tilassa tapahtuvia muutoksia ja hoitotyön tarpeita
- osaa tukea potilaan terveyttä ja voimavaroja
- osaa käyttää keskeisiä kliinisiä hoito- ja kuntoutusmenetelmiä potilaskohtaisesti
- osaa suunnitella, kirjata ja raportoida hoitotyötä
- osaa toteuttaa ohjatusti lääkehoitoa turvallisesti ja seurata lääkehoidon vaikutuksia
- osaa soveltaa teoriatietoa käytännön hoitotilanteissa
- osaa toimia eettisesti hoitosuhteessa ja työyhteisössä
- osaa toimia moniammatillisessa työryhmässä
- ymmärtää ohjauksen ja arvioinnin merkityksen omalle ammatilliselle kehittymiselleen

Hylätty

Opiskelija
- ei noudata salassapito- ja vaitiolovelvollisuutta
- ei noudata sovittuja sääntöjä ja ohjeita
- vaarantaa toiminnalla potilasturvallisuuden
- ei ole motivoitunut hoitotyöhön
- ei osaa luoda asiakaslähtöistä yhteistyösuhdetta asiakkaaseen/potilaaseen ja hänen läheisiinsä
- ei osaa tunnistaa potilaan/asiakkaan hoitotyön tarpeita, eikä tukea potilaan/asiakkaan terveyttä ja voimavaroja
- ei osaa käyttää keskeisiä kliinisiä hoito- ja kuntoutusmenetelmiä potilaskohtaisesti
- ei osaa suunnitella, kirjata ja raportoida hoitotyötä
- ei osaa toteuttaa ohjatusti lääkehoitoa turvallisesti ja seurata lääkehoidon vaikutuksia
- ei osaa soveltaa teoriatietoa käytännön hoitotilanteissa
- ei osaa toimia eettisesti hoitosuhteessa ja työyhteisössä
- ei osaa toimia moniammatillisessa työryhmässä

Arviointimenetelmät


Kliinisen harjoittelun ja harjoittelutehtävän/oppimistehtävän hyväksytty suoritus


Takaisin