VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Opintohaku > Lääkehoito-osaamisen syventäminen (SH00BC30) > 2023-2024

Lääkehoito-osaamisen syventäminen

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SH00BC30
OPS: SH 2021K / 2021VK / 2022 / 2022K
Taso: Sairaanhoitaja (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2023 / 2023-2024 / 2024)
Lukukausi: Kevät / Syksy
Laajuus: 4 op
Vastuuopettaja: Autio, Päivi
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2023-2024

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3008SH2022-2A1.8.2023 – 31.12.2023Johanna LatvalaSuomi1.8.2023 – 6.9.2023
3009SH2022-2B1.8.2023 – 31.12.2023Johanna LatvalaSuomi1.8.2023 – 6.9.2023
3010SH2022-12CK12.2.2024 – 28.4.2024Johanna LatvalaSuomi1.12.2023 – 12.1.2024
3011SH2022-12DK8.4.2024 – 31.5.2024Päivi AutioSuomi1.12.2023 – 12.1.2024

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee keskeisten kansansairauksien lääkehoidon. Opiskelija tietää käytettävien lääkkeiden vaikutusmekanismit ja niiden aiheuttamat haitta- ja yhteisvaikutukset. Opiskelija edistää potilasturvallisuutta toteuttaessaan potilaan lääkehoitoa. Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida sekä dokumentoida potilaan lääke- ja nestehoidon sekä verensiirron. Opiskelija tuntee lääkehoitoon liittyvien haittatapahtumien ennaltaehkäisy- ja seurantamenetelmät. Opiskelija hallitsee lääkelaskut virheettömästi. Opiskelija osaa toteuttaa potilaan lääke- ja nestehoidon sekä osaa ohjata potilasta asianmukaisesti.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä 108 h
- ohjattua opiskelua 59 h
- itsenäistä opiskelua 49 h
Oman oppimisen arviointi 1h ja kliiniset harjoitukset 12h sisältyvät ohjattuun opiskeluun.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Lääkehoidon perusosaamisen opinnot 4 op suoritettu.

Sisältö

Lääkeaineet ja lääkevalmisteet ja niiden kliiniset tiedot. Farmakologiset ominaisuudet. Lääkkeiden farmaseuttiset tiedot.
Potilasturvallisuuden edistäminen lääkehoidon toteuttamisessa. Lääkehoidon valvonta ja ohjaus. Lääkehoidon suunnittelu, toteutus ja arviointi sekä dokumentointi. Lääkehoitoon liittyvien riskitilanteiden tunnistaminen ja niissä toimiminen. Haittatapahtumien dokumentointi. Parenteraalinen nestehoito ja verensiirto sekä niitä koskeva sääntely. Lääkkeiden annoslaskut ja infuusionopeuden laskeminen sekä energian tarpeen määrittäminen ja uuden liuoksen valmistaminen sekä laimentaminen. Kliiniset harjoitukset: perifeerisen kanyylin asettaminen ja laskimonsisäisen lääkityksen sekä nesteensiirron aloittaminen. Potilaan tilan seuranta sekä potilaan ohjaaminen. Laskimonsisäisen lääkeinjektion ja lääkeinfuusion valmistaminen aseptiikka huomioiden.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, verkkotuettu opetus, oppimistehtävät, kliiniset harjoitukset.

Arviointikriteerit

Taso 5
Opiskelija osaa
- kuvailla ja arvioida eri lääkeaineryhmiä ja niiden farmaseuttisia tietoja
-suunnitella, toteuttaa, arvioida sekä dokumentoida potilaan lääke-ja nestehoidon sekä verensiirron ja perustella toimintansa sekä esittää kehittämistoimenpiteitä.
-kuvailla ja käyttää sekä arvioida haittatapahtumien ennaltaehkäisy ja seurantamenetelmiä.
-laskea lääkkeiden annostelulaskut virheettömästi

Taso 3
Opiskelija osaa
- opiskelija osaa kuvailla eri lääkeaineryhmiä ja niiden farmaseuttisia tietoja
- suunnitella ja toteuttaa sekä dokumentoida potilaan lääke- ja nestehoidon sekä verensiirron ja perustella toimintansa.
- kuvailla ja käyttää haittatapahtumien ennaltaehkäisy- ja seurantamenetelmiä.
- laskea lääkkeiden annostelulaskut virheettömästi.

Taso 1
Opiskelija osaa
- nimetä lääkeaineryhmiä ja niiden farmaseuttisia tietoja
- toteuttaa ja dokumentoida potilaan lääke- ja nestehoidon sekä verensiirron.
- nimetä haittatapahtumien ennaltaehkäisy- ja seurantamenetelmiä.
-laskea lääkkeiden annostelulaskut virheettömästi

Arviointimenetelmät

Kirjallinen koe sekä lääkehoidosta että lääkeaineryhmistä, oppimistehtävät: numeerinen arviointi (0-5). Lääkelaskukoe: arviointi suoritettu/hylätty sekä harjoitustunneille osallistuminen 100 %. Opintojakson palautteen antaminen Spark-ohjelmalla.


Takaisin