VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sairaanhoitajakoulutus (SH) > 2024K > Palliatiivisen hoitotyön osaamisen syventäminen (SH00BD01)

Palliatiivisen hoitotyön osaamisen syventäminen

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SH00BD01
OPS: SH 2024K
Taso: Sairaanhoitaja (AMK)
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Välimaa, Virpi
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaKieli
3003SH2021-34CK, SH2021-34DK, SH2021V-34K1.1.2025 – 23.2.2025Suomi
3004SH2022-3A, SH2022-3B1.4.2025 – 31.5.2025Suomi

Osaamistavoitteet

Opintojakson osaamistavoitteet:
- osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida palliatiivisessa hoidossa olevan potilaan oireiden ja kivun hoitoa sekä ohjata potilasta ja hänen läheisiään yksilölliset tarpeet huomioiden, B-taso
- ymmärtää, mitä on kokonaiskipu ja osaa soveltaa tietoa
- osaa käyttää erilaisia mittareita tarkoituksenmukaisesti
- osaa paliatiivisen hoidon lääkkeellisen ja lääkkeettömän hoidon periaatteet
- osaa hyödyntää moniammatillista tiimiä palliatiivisessa hoidossa
- osaa toimia kuoleman yhteydessä ja kuoleman jälkeen
- osaa tunnistaa, kohdata, ohjata ja tukea potilaita ja heidän läheisiään yksilöllisesti
- ymmärtää kriisin ja surun merkityksen eri-ikäisten ja eri kulttuureista tulvien elämässä
- tuntee moniammatillisuuden mahdollisuudet palliatiivisessa hoidossa
- osaa soveltaa perhekeskeisyyden, osallisuuden ja merkityksellisyyden käsitteitä
- osaa tunnistaa ja ennakoida saraudesta johtuvia kommunikoinnin muutoksia sekä hyödyntää puhetta tukevia apuvälineitä
- tunnistaa oman suhtautumisensa kuolemaan ja työhyvinvoinnin merkityksen

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 134h
- mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua 33h, sisältää simulaatiot ja laboraatiot 8h
- mistä itsenäistä opiskelua 101h.
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Hoitotyön ammatilliset perus- ja aineopinnot
Lääkehoidon perusteet
Lääkehoidon syventäminen

Sisältö

- Yleisimpien oireiden syntymekanismit ja hoito (kipu, hengenahdistus, GI-kanavan oireet, askites, psyykkiset oireet, fatigue, kakeksia, iho-oireet)
- Kivun hoito eri potilasryhmissä, lääkkeellinen hoito erityisesti opioideilla, lääkkeetön kivunhoito
- Muiden oireiden lääkkeellinen ja lääkkeetön hoito
- Oirekyselyt ja kipumittarit
- Moniammatillinen tiimityö
- Palliatiivisen sedaation periaatteet
- Eutanasia, kuolema ja kuoleman jälkeinen palliatiivisen- ja saattohoitopotilaan sekä hänen läheistensä kokonaisvaltainen kohtaaminen, dialoginen vuorovaikutus ja vaikeiden asioiden puheeksi otto
- Surun tehtävä ja merkitys
- Kulttuurisensitiivisyys surun ja kuoleman kohtaamisessa
- Toivon ylläpitäminen ja merkityksellisyys
- Hoitava läsnäolo ja kunnioittava kosketus auttamismenetelminä
- Tuen muodot (psykososiaalinen, informatiivinen, emotionaalinen, psyykkinen, henkinen ja hengellinen, eksistentiaalinen ja käytännön tuki)
- Moniammatillinen yhteistyö kokonaisvaltaisessa potilaan tukemisessa
- Potilaan kommunikoinnin muutokset, puhetta tukevat ja korvaavat kommunikointimenetelmät sekä -apuvälineet
- Oman kuoleman- ja surukäsityksen sekä elämänhistorian reflektointi ja oma työssäjaksaminen

Opiskelumateriaali

Ihmislähtöinen palliatiivinen hoito (valtakunnallinen verkkokurssi/Palliatiivinen hanke)-materiaalin hyödyntäminen
Tutkimustieto/Palliatiivinen hoitotyö

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, ryhmätyöskentely, asiantuntijat, opintokäynnit

Arviointikriteerit

Taso 5.
Opiskelija osaa:
- arvioida kriittisesti potilaan/asiakkaan/omaisten hoidon ja tuen tarvetta
- suunnitella, toteuttaa ja arvioida palliatiivista hoitotyötä, käyttää yksilöllisiä menetelmiä ja ratkaisuvaihtoehtoja asiakkaan/potilaan ja omaisten hoidossa/ohjauksessa
- soveltaa krittisesti palliatiivisen hoidon eettisiä ohjeita ja periaatteita

Taso 3.
Opiskelija osaa:
- tunnistaa potilaan/asiakkaan hoidon ja tuen tarpeen
- suunnitella ja toteuttaa potilaan/asiakkaan hoitotyötä
- ohjata potilasta/asiakasta palliatiiviseen hoitoon liittyvissä kysymyksissä
- soveltaa ja perustella toimintaansa palliatiivisen hoidon eettisten ohjeiden ja periaatteiden mukaisesti

Taso 1.
Opiskelija osaa:
- kuvata potilaan/asiakkaan hoidon ja tuen tarpeen
- laatia palliatiivisen hoiodon suunnitelmaa ja toteuttaa perusasioita
- kuunnella potilaan/asiakkaan/omaisen huolia ja hoidon tarpeita sekä antaa perusohjeita
- toimia palliatiivisen hoidon eettisten ohjeiden ja periaatteiden mukaisesti

Arviointimenetelmät

Tentti/tehtävä
Numeerinen arviointi 0-5

Harjoittelu

Simulaatiot, laboraatiot 8h


Takaisin