VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sairaanhoitajakoulutus (SH) > 2024K > Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrittäjyys (SH00BD00)

Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrittäjyys

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SH00BD00
OPS: SH 2024K
Taso: Sairaanhoitaja (AMK)
Laajuus: 3 op
Vastuuopettaja: Saarikoski, Sari
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3001SA2021-4A, SA2021-4B, SH2021-34CK, SH2021-34DK, SH2021-4A, SH2021-4B, SH2021-4C, SH2021V-34K1.8.2024 – 30.4.2025Sari SaarikoskiSuomi1.8.2024 – 6.9.2024

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää omassa työssään sisäisen yrittäjyyden idean sekä reflektion välineenä oman työnsä kehittämistarpeiden tunnistamisessa. Opiskelija tuntee julkisen ja yksityisen sekä kolmannen sektorin tuottamien terveys-ja sosiaalipalvelujen keskeiset piirteet ja yhteistyömuodot. Opiskelija perehtyy hoivayrittäjyyden erityiskysymyksiin ja lainsäädäntöön. Opiskelija tietää erilaiset hoivayrittäjyyden palveluiden tuotantotavat ja tuottamisen keskeiset piirteet. Yrityksen perustamiseen liittyvät asiat. Opiskelija ymmärtää toiminnassaan kustannustietoisuuden ja osaa taloudellisen työskentelytavan ammatillisessa toiminnassaan. Hoivayrittäjyyden tulevaisuus.
Vaihtoehtoiset palvelujen tuotantotavat. Hyvinvointiyrittäjyyden merkityksen osana asiakkaille suunnattuja sosiaali- ja terveyspalveluita.
Opiskelija tuntee suomalaisen hoivayrittäjyyden tunnuspiirteet, toimintatavat sekä niihen liittyvän lainsäädännön. Lisäksi hän tuntee sosiaali- ja terveysalan yrittäjyyden yleiset perusteet. Opiskelija osaa soveltaa hankkimaansa sosiaali- ja terveysalan yrittäjyyden asiantuntijatietoa yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin työtehtävissä ja osaa hyödyntää hoivayrittäjyydentietoja työelämän vaatimuksissa.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä: 81h

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Hoitotyön ammatilliset perus- ja aineopinnot

Sisältö

Sisäinen yrittäjyys
Sosiaali- ja terveysalan yrityksiä Suomessa ja VAMKin toiminta-alueella
Perusasioita hyvinvointipalveluiden tuotteistamisesta ja palveluiden kilpailuttamisesta.
Projektin hallinta, Innovaatiot, ja laadun parannus hoitotyössä yrittäjyyden näkökulmasta.

Opiskelumateriaali

Opettajan ilmoittama opiskelumateriaali.
esim.
Rissanen, Sari & Sinkkonen, Sirkka (toim.) 2004. Hoivayrittäjyys. Jyväskylä: PS-kustannus Österberg-Högstedt, Johanna 2009. Yrittäjänä ammatissaan sosiaali- ja terveysalalla – yrittäjyyden muotoutuminen kuntatoimijoiden ja yrittäjien näkökulmasta. Turun kauppakorkeakoulu, Sarja / Serie A -3:2009. Turku: Uniprint. TAI Hasanen Kirsi 2013. Narrating Care and Entrepreneurship. Tampere: Tampere University Press. Acta Universitatis Tamperensis 1808.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, erilaiset harjoituksiin ja mahdollisiin tutustumiskäynteihin osallistuminen.

Arviointikriteerit

Taso 5: opiskelija osaa
- kuvata hoivayrittäjyyteen liittyvät keskeiset toimintatavat
- kuvata yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen sisältyvät kanavat

Taso 3: opiskelija osaa
- kuvata hoivayrittäjyyteen liittyviä toimintatapoja
- kuvata keskeisiä yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen liittyviä vaikuttamiskanavia

Taso 1: opiskelija osaa
- nimetä hoivayrittäjyyteen liittyviä toimintatapoja
- nimetä yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen liittyviä vaikuttamiskanavia

Arviointimenetelmät

Tentti tai tehtävä. Numereeninen arviointi
Spark-palautetta toivotaan opintojaksosta


Takaisin