VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sairaanhoitajakoulutus (SH) > 2024K > Lasten ja nuorten hoitotyön osaamisen syventäminen (SH00BC50)

Lasten ja nuorten hoitotyön osaamisen syventäminen

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SH00BC50
OPS: SH 2024K
Taso: Sairaanhoitaja (AMK)
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Honkaniemi, Teija
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)Kieli
3003SH2021-34CK, SH2021-34DK, SH2021V-34K1.1.2025 – 23.2.2025Teija HonkaniemiSuomi
3004SH2022-3A, SH2022-3B1.4.2025 – 31.5.2025Teija HonkaniemiSuomi

Osaamistavoitteet

Opintojakson nimi ja laajuus: Lasten ja nuorten hoitotyön osaamisen syventäminen 5op
Vastuuopettaja: Honkaniemi Teija

Opintojakson osaamistavoitteet
Opiskelija tietää ammattialaansa liittyvän eettisen toiminnan perusteet ja osaa soveltaa teoreettista tietoa sairaan lapsen ja perheen hoitotyössä. Osaa arvioida lapsen hoidon tarpeen, sekä suunnitella ja toteuttaa hoitoa. Tietää eri-ikäisten lasten ja perheiden hoitoprosessien eri vaiheet osana moniammatillista työryhmää. Tietää sairaanhoitoa vaativan lapsen lääketieteellisen hoidon perusteet. Tietää ja osaa sairaanhoitoa vaativan lapsen lääke- ja nestehoidon teoreettiset ja toiminnalliset perusteet. Tietää näyttöön perustuvan hoitotyön merkityksen lasten ja perheiden hoitotyössä ja työyhteisön toiminnan kehittämiseksi. On vastuullinen oman osaamisensa teoreettisesta kehittämisestä sairaahoitoa vaativan lapsen ja perheen hoitotyössä.
Opiskelijalla on valmiudet toimia hoitotyön asiantuntijana moniammatillisissa sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisöissä vaikuttamalla ja edistämällä lasten ja nuorten terveyden- ja sairauksien hoidon hoitamisen kehittämistä. Opiskelija syventää tietojaan ja taitojaan lasten, nuorten ja heidän perheidensä erilaisissa terveyteen ja elämän sairausmuutoksiin liittyvissä tilanteissa.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä: 135h

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Kaikki Perus- ja ammattiopinnot

Sisältö

Sairastuneen lapsen ja nuoren hoitotyö. Sairaan vastasyntyneen hoitotyö. Lapsen hoidon tarpeen arviointi ABCDEF-menetelmää käyttäen, hoidon suunnittelu ja toteutus. Lapsen, nuoren ja heidän perheen tukeminen äkillisessä sairaudessa. Lapsen ja perheen ohjaus ja valmistaminen tomenpiteisiin. Lapsen kivunhoidon erityiskysymykset. Lapsen ja nuoren lääke- ja nestehoito. Kuolevan lapsen ja hänen perheensä hoitotyö.
Lasten ja nuorten syventävä hoitotyö 5op sisältäen Imetysohjaus, pediatria ja neonatologia.

Opiskelumateriaali

Storvik- Sydänmaa S, Tervajärvi L & Hammar AM. 2019. Lasten ja nuorten hoitotyö. Pro sanoma Oy. Lisäksi opettajan esittämät muut materiaalit.
Pikkukeskosen hoitotyö TAYS julkaisu

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot ja ohjatut lab. harjoitukset 10h +10h, simulaatiot sekä verkkotuettu opetus

Arviointikriteerit

Taso 1.
Opiskelija
- tietää huonosti ammattialaansa liittyvän eettisen toiminnan perusteet ja osaa soveltaa välttävästi teoreettista tietoa sairaanhoitoa vaativan lapsen ja perheen hoitotyössä
- tietää vaillinaisesti eri-ikäisten lasten ja perheiden hoitoprosessien eri vaiheita osana moniammatillista työryhmää
- tietää osittain sairaan lapsen ja nuoren lääketieteellisen hoidon perusteet
- tietää suppeasti sairaanhoitoa vaativan lapsen ja nuoren lääke- ja nestehoidon teoreettiset ja toiminnalliset perusteet, suoriutuu virheettömästi lääkelaskuista ja nestehoidon tehtävistä
- ymmärtää suppeasti näyttöön perustuvan hoitotyön merkityksen lasten ja perheiden hoitotyössä ja työyhteisön toiminnan kehittämisessä
- ottaa vastuun oman osaamisensa teoreettisesta kehittämisestä sairaanhoito vaativan lapsen ja perheen hoitotyössä

Taso 3.
Opiskelija
- tietää ammattialaansa liittyvän eettisen toiminnan perusteet ja osaa soveltaa teoreettista tietoa sairaahoitoa vaativan lapsen ja perheen hoitotyössä
- tietää kattavasti eri-ikäisten lasten ja perheiden hoitoprosessien eri vaiheita osana moniammatillista työryhmää
- tietää sairaanhoitoa vaativan lapsen ja nuoren lääketieteellisen hoidon perusteet
- tietää ja osaa sairaanhoitoa vaativan lapsen ja nuoren lääke- ja nestehoidon teoreettiset ja toiminnalliset perusteet, suoriutuu virheettömästi lääkelaskuista ja nestehoidon tehtävistä
- ymmärtää näyttöön perustuvan hoitotyön merkityksen lasten ja perheiden hoitotyössä ja työyhteisön toiminnan kehittämisessä
- ottaa suunnitelmallisesti vastuun oman osaamisensa teoreettisesta kehittämisestä sairaanhoitoa vaativan lapsen ja perheen hoitotyössä

Taso 5.
Opiskelija
- tietää laajasti ammattialaansa liittyvän eettisen toiminnan perusteet ja osaa soveltaa monipuolisesti teoreettista tietoa sairanhoitoa vaativan lapsen ja perheen hoitotyössä
- tietää kattavasti ja monipuolisesti eri-ikäisten lasten ja perheiden hoitoprosessien eri vaiheita osana moniammatillista työryhmää
- tietää erinomaisesti sairaanhoitoa vaativan lapsen ja nuoren lääketieteellisen hoidon perusteet
- tietää ja osaa kiitettävästi sairaanhoitoa vaativan lapsen ja nuoren lääke- ja nestehoidon teoreettiset ja toiminnalliset perusteet, suoriutuu virheettömästi lääkelaskuista ja nestehoidon tehtävistä
- ymmärtää monipuolisesti näyttöön perustuvan hoitotyön merkityksen lasten ja perheiden hoitotyössä ja työyhteisön toiminnan kehittämisessä
- ottaa suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti vastuun oman osaamisensa teoreettisesta kehittämisestäsairaanhoitoa vaativan lapsen ja perheen hoitotyössä

Arviointimenetelmät

Pakollinen läsnäolo luennoilla ja harjoituksissa. lasten lääkelaskut (vaatimus 100% oikein). Tentti ja ryhmätyöt. Numeerinen arviointi 0-5.
Spark-palautteen anto kurssista toivottavaa.


Takaisin