VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sairaanhoitajakoulutus (SH) > 2024K > Vuosi 2 > Kirurginen ja perioperatiivinen hoitotyö (SH00BC45)

Kirurginen ja perioperatiivinen hoitotyö

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SH00BC45
OPS: SH 2024K
Taso: Sairaanhoitaja (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2026)
Laajuus: 6 op
Vastuuopettaja: Koskimäki, Riitta
Opetuskieli: Suomi

Suoritus ennakkoon? Katso toteutukset lukuvuonna 2023-2024.

Osaamistavoitteet

Opiskelija tunnistaa potilaan hoidon ja tuen tarpeet pre-, intra- ja postoperatiivisessa hoitotyössä, sekä suunnittelee ja toimii muutosten edellyttämällä tavalla. Opiskelija syventää hoitotieteellistä ja lääketieteellistä tietoaan kirurgisessa ja perioperatiivisessa hoitotyössä.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä: Kirurginen ja perioperatiivinen hoitotyö 6 op
Opiskelijan työmäärä: 162 h, Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen. Palaute tallennetaan Spark-järjestelmään.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Kliininen hoitotyö, Työ-ja asiakas/potilasturvallisuus

Sisältö


Opintojakson sisältö:
Kirurgisen ja perioperatiivisen potilaan hoitotyö
Anestesiologia
Kirurgia


Laboraatioharjoittelu: Kirurgisen (14h/14h) ja perioperatiivisen hoitotyön jakolaboraatiot (14h/14h)
Simulaatiot

Laboraatioharjoittelun/simulaatioiden sisältö:

Perioperatiivinen hoitotyö:
Aseptinen käyttäytyminen leikkausosastolla
Perioperatiivisen hoitajan valmistautuminen ennen potilaan leikkausosastolle tuloa: puudutukset, yleisanestesia
Potilaan monitorointi puudutuksissa, yleisanestesioissa
Potilasturvalliset leikkausasennot
Anestesiologin avustaminen puudutuksissa (mm. st. pöydän teko) ja yleisanestesiassa (mm. ventilointi, intuboinnissa avustaminen)
Ihodesinfioinnit (vatsa, raaja)
Kirurginen käsidesinfektio ja st. takkiin ja hanskoihin pukeutuminen
Leikkausalueen rajaaminen st. liinoilla
Kirurgin avustaminen, instrumentointi
Välineiden huoltoa

Kirurginen hoitotyö:
Trakeostomiapotilaan hoitaminen
Epiduraalisen lääkeinfuusion valmistelu
Kirurgisen haavan hoitamisen periaatteet (alle 24 h leikkauksesta)
Ompeleiden poistaminen ja haavan ompelu
Potilaan tilan kartoitus ABCDE-protokollan mukaan
Ventrogluteaalinen injektio ja perifeerisen laskimon kanylointi
Avanne potilaan hoito
Dreenit

Simulaatiot:
Vatsakipuinen potilas
Hoitoelvytys
Kipsatun potilaan kotihoidon ohjaus (sis. sauvakävelyn ohjaus)

Opiskelumateriaali

Luennoitsijan ilmoittama materiaali

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Opetusmuoto/opetusmenetelmät:
Luennot, verkkotuettu opetus
Laboraatioharjoittelu: Kirurgisen (14h/14h) ja perioperatiivisen hoitotyön jakolaboraatiot (14t/14t)
Simulaatiot

Arviointikriteerit

Taso 5
Opiskelija osaa:
- toteuttaa itsenäisesti ja asiakaslähtöisesti hoitotyön prosessia
- osaa kriittisesti hakea,käyttää ja arvioida näyttöön perustuvaa tietoa ja hyödyntää sitä hoitotyön kehittämisessä
- toimia eettisten periaatteiden mukaisesti ja kehittää sekä omaa että työyhteisön eettistä toimintaa
-lääkelaskujen virheetön suorittaminen


Taso 3
Opiskelija osaa:
- toteuttaa itsenäisesti hoitotyön prosessia
- osaa perustellusti hakea, käyttää ja arvioida näyttöön perustuvaa tietoa hoitotyössä
- toimia eettisten periaatteiden mukaisesti ja kriittisesti arvioida sekä omaa että työyhteisön eettistä toimintaa
- lääkelaskujen virheetön suorittaminen

Taso 1
Opiskelija osaa:
- toteuttaa ohjatusti hoitotyön prosessia
- hakea ja käyttää näyttöön perustuvaa tietoa hoitotyössä
- toimia eettisten periaatteiden mukaisesti ja arvioida sekä omaa että työyhteisön eettistä toimintaa
- lääkelaskujen virheetön suorittaminen

Arviointimenetelmät

Osallistuminen luennoille. Tentit. Lääkelaskujen hyväksytty suoritus. Numeerinen arviointi. (0-5). Laboraatiot 100% läsnäolo.


Takaisin