VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sairaanhoitajakoulutus (SH) > 2024K > Vuosi 2 > Mielenterveys- ja päihdehoitotyö sekä väkivaltatyö (SH00BC44)

Mielenterveys- ja päihdehoitotyö sekä väkivaltatyö

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SH00BC44
OPS: SH 2024K
Taso: Sairaanhoitaja (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2026)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 6 op
Vastuuopettaja: Björninen, Karina
Opetuskieli: Suomi

Suoritus ennakkoon? Katso toteutukset lukuvuonna 2023-2024.

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee keskeisimmät mielenterveys- päihde- ja väkivaltaongelmat sekä psykiatriset sairaudet lisäksi niiden tutkimuksen, hoidon ja kuntoutuksen.
Opiskelija osaa kohdata ja ylläpitää hoidollista vuorovaikutusta mielenterveys-, päihde- ja väkivaltaongelmista kärsivän henkilön ja hänen läheisensä kanssa eri hoitoympäristöissä mielenterveyttä edistävästi, häiriöitä ehkäisevästi, hoitavasti ja kuntouttavasti.
Opiskelija tunnistaa potilaan/ asiakkaan hoidon ja tuen tarpeen sekä osaa yhteistyössä moniammatillisen työryhmän kanssa suunnitella, toteuttaa ja arvioida mielenterveys- ja päihde- sekä väkivaltaongelmista kärsivän potilaan/ asiakkaan hoitotyötä.
Osaa tukea akuutissa kriisissä olevaa asiakasta.
Opiskelija toimii hoitotyötä ohjaavien säädösten, eettisten ohjeiden ja periaatteiden mukaisesti.
Opiskelija osaa ohjata potilaita/asiakkaita tarkoituksenmukaisiin palveluihin.Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 162 h
- itsenäistä opiskelua 96 h
- laboraatiotunnit 10 h + 10 h

Sisältö

Perustiedot keskeisimmistä mielenterveysongelmista, psykiatrisista sairauksista, niiden tutkimuksesta ja hoidosta.
Perustiedot väkivallan ilmenemismuodoista ja päihteistä.
Keskeiset vaikuttavat varhaisen puuttumisen ja hoito- sekä kuntoutusmenetelmät mielenterveys-, päihde ja väkivaltatyössä.
Akuutti kriisi ja sen hoito. Mielenterveys-, väkivalta- ja päihdetyötä ohjaavat keskeiset säädökset ja arvoperusta.
Mielenterveys-, päihde- ja väkivaltatyön palvelujärjestelmä.

Laboraatiotuntien sisältö:
Vuorovaikutuksen haasteet ja menetelmät, tunne-ja stressinhallintaan liittyvät taidot,
uhkaavan potilaan hoitotyö.

Opiskelumateriaali

Hämäläinen K., Kanerva A.,Kuhanen C,Schubert C., Seuri T., Mielenterveyshoitotyö. 2017 Sanoma Pro
Partanen A. ,Holmberg J,,Inkinen M., Kurki M., Salo-Chydenius S., :Päihdehoitotyö 2015. sanoma Pro
Psykiatrisiin sairauksiin ja päihteiden käyttöön liittyvät käypähoitosuositukset

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, opetuskeskustelut, seminaariluonteinen opiskelu, opintokäynnit, itsenäinen opiskelu

Arviointikriteerit

Taso 5.
Opiskelija osaa:
- toteuttaa itsenäisesti ja asiakaslähtöisesti hoitotyön perusprosessia
- osaa kriittisesti hakea, käyttää ja arvioida näyttöön perustuvaa tietoa ja hyödyntää sitä hoitotyön kehittämisessä
- toimia eettisten periaatteiden mukaisesti ja kehittää sekä omaa että työyhteisön eettistä toimintaa.

Taso 3.
Opiskelija osaa:
- toteuttaa itsenäisesti hoitotyön prosessia
- osaa perustellusti hakea, käyttää ja arvioida näyttöön perustuvaa tietoa hoitotyössä
- toimia eettisten periaatteiden mukaisesti ja kriittisesti arvioida sekä omaa että työyhteisön toimintaa

Taso 1.
Opiskelija osaa:
- toteuttaa ohjatusti hoitotyön prosessia
- hakee ja käyttää näyttöön perustuvaa tietoa hoitotyössä
- toimii eettisten periaatteiden mukaisesti ja arvioi sekä omaa että työyhteisön eettistä toimintaa

Arviointimenetelmät

Numeerinen arviointi (0-5), tentti, osallistuminen laboraatioihin

Opiskelijan toivotaan antavan spark -palautteen.


Takaisin