VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sairaanhoitajakoulutus (SH) > 2024K > Vuosi 2 > Tutkimus- ja kehittämistyön lähtökohdat (SH00BC37)

Tutkimus- ja kehittämistyön lähtökohdat

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SH00BC37
OPS: SH 2024K
Taso: Sairaanhoitaja (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2026)
Laajuus: 3 op
Vastuuopettaja: Puska, Anne
Opetuskieli: Suomi

Suoritus ennakkoon? Katso toteutukset lukuvuonna 2023-2024.

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- tunnistaa tutkimus- ja kehittämistoiminnan filosofisen ja eettisen perustan
- osaa erilaisia tutkimustyyppien lähtökohtia
- osaa laatia perustellun tutkimussuunnitelman
- osaa käyttää perustellen tavallisimpia aineistonkeruumenetelmiä
- tuntee tutkimusviestinnän periaatteet ja osaa soveltaa niitä
- perehtyy opinnäytetyön kirjoittamiseen.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä on yhteensä 80 tuntia
- mistä ohjattua opiskelua on 33 tuntia ja itsenäistä opiskelua on 47 tuntia.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Edeltävät opinnot: Hoitotiede, hoitotyön etiikka ja näyttöön perustuva toiminta 4 op.

Sisältö

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan filosofinen ja eettinen perusta, tutkimus- ja kehittämistyön prosessi, erilaiset tutkimustyypit, tutkimussuunnitelman tekeminen, aineistonkeruumenetelmät
Viestintä: Viittauskäytänteet, lähteiden merkintä, lähdeluettelon laatiminen, aikamuodot / 4 tuntia.

Aluevaikuttavuus

Opinnäytetyön tutkimuksen tavoitteena on työelämäyhteistyö. Tavoitteena on opinnäytetyön kohdeorganisaation kehittäminen yhteistyössä henkilöstön kanssa tuottamalla näyttöön perustuvaa tietoa kohdeorganisaation käyttöön.

Opiskelumateriaali

- Kankkunen, P. & Vehviläinen-Julkunen, K. 2013. Tutkimus hoitotieteessä. Helsinki. WSOYpro.

- Silfverberg, P. 2007. Ideasta projektiksi. Projektinvetäjän käsikirja. Helsinki: Planpoint Oy. Viitattu http://www.mol.fi/esf/ennakointi/raportit/pvopas.pdf

- Johansson, K., Axelin, A., Stolt, M. & Ääri, R-L. (toim.) Systemaattinen kirjallisuuskatsaus ja sen tekeminen. Turun yliopisto. Hoitotieteen laitoksen julkaisuja. Tutkimuksia ja raportteja. A:51/2007

- Vaasan ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyöohje ja mallipohja. Viitattu 31.1.2021 http://www.puv.fi/fi/study/opintoihin_osallistuminen/opinnaytetyo/

- Muu ilmoitettava materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, ryhmäkeskustelut, opettajan ohjauksessa omatoiminen työskentely ja oman alustavan tutkimussuunnitelma esittäminen.

Arviointikriteerit

Taso 5:
- opiskelija laatii harjoitustyönä perustellun tutkimussuunnitelman tehtävänannon mukaisesti. Tutkimussuunnitelma on erinomainen, sisältää kaikki keskeiset asiat, on kieliasultaan hyvä, lähteet on merkitty oikein. Lisäksi aihe on hyvä. Tehtävä on palautettu sovittun aikataulun mukaisesti.

Taso3:
- opiskelija laatii harjoitustyönä perustellun tutkimussuunnitelman tehtävänannon mukaisesti. Tutkimussuunnitelma on varsin hyvä ja sisältää keskeiset asiat, on kieliasultaan luettavaa, lähteet on pääosin kirjattu oikein. Tehtävä on palautettu sovittun aikataulun mukaisesti.

Taso 1:
- opiskelija laatii harjoitustyönä perustellun tutkimussuunnitelman tehtävänannon mukaisesti. Tutkimussuunnitelma on tyydyttävä sisältäen pääosin keskeiset asiat. Tehtävä on palautettu sovittun aikataulun mukaisesti.


Hylätty: Täysin keskeneräinen tai tekemättä oleva harjoitustutkimussuunnitelma. Tällöin opiskelija tekee uusintatentin, joka on kirjatentti.
Arviointimenetelmät

Numeerinen arviointi 0-5.


Takaisin