VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sairaanhoitajakoulutus (SH) > 2024K > Vuosi 3 > Ikääntyneen terveyden edistäminen ja hoitotyö (SH00BC34)

Ikääntyneen terveyden edistäminen ja hoitotyö

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SH00BC34
OPS: SH 2024K
Taso: Sairaanhoitaja (AMK)
Opiskeluvuosi: 3 (2027)
Laajuus: 3 op
Vastuuopettaja: Lehtola, Kirsi
Opetuskieli: Suomi

Suoritus ennakkoon? Katso toteutukset lukuvuonna 2023-2024.

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee keskeiset ikääntyneen hoitotyön osa-alueet sekä ymmärtää ikääntyvän terveyden edistämisen merkityksen. Opiskelija osaa tukea iäkkään ihmisen hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn saavuttamista ja säilymistä sekä arvioi näissä tapahtuvia muutoksia.

Opiskelijan työmäärä

81 h
Lääketieteen verkko-opinnot 1 op, Hoitotyön opinnot 2 op (lähiopetusta 22 h, josta harjoitustunteja 4 h, itsenäistä opiskelua 32 h)

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Hoitotyön kliiniset perusteet

Sisältö

Lääketieteen 1op verkko-opinnot.
Iäkkään toimintakyvyn ja voimavarojen arviointi ja ylläpito.
Iäkkään ihmisen ravitsemus ja liikunta.
Ympäristön ja sosiaalisten suhteiden merkitys.

Opiskelumateriaali

Kelo, S., Launiemi, H., Takaluoma, M. & Tiittanen H. 2015 (tai uudempi). Ikääntynyt ihminen ja hoitotyö. Sanoma Pro.
Heikkinen E, Jyrkämä J, Rantanen T (toim.)2013. Gerontologia. 3.uudistettu painos. Helsinki: Duodecim.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, verkko-opinnot, harjoitukset, ryhmätyöt ja itsenäinen opiskelu

Arviointikriteerit

Numeerinen arviointi asteikolla 0-5
Taso 5:
Opiskelija osaa
- Tukea iäkkään ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia,
- Soveltaa terveyden ja toimintakyvyn saavuttamiseen ja säilymiseen laaja-alaisesti liittyvää tutkittua tietoa hoitotyössä.
- Arvioida terveydessä ja toimintakyvyssä tapahtuvia muutoksia.
- Ennaltaehkäistä ja tunnistaa riskitilanteita.

Taso 3:
Opiskelija osaa
- Tukea iäkkään ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia.
- Soveltaa terveyden ja toimintakyvyn saavuttamiseen ja säilymiseen liittyvää tutkittua tietoa hoitotyössä.
- Huomioida terveydessä ja toimintakyvyssä tapahtuvia muutoksia.
- Ennaltaehkäistä ja tunnistaa joitakin riskitilanteita.

Taso 1:
Opiskelija osaa
- Tukea iäkkään ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia.
- Käyttää terveyden ja toimintakyvyn saavuttamiseen ja säilymiseen liittyvää tutkittua tietoa hoitotyössä.
- Tunnistaa terveydessä ja toimintakyvyssä tapahtuvia muutoksia.
- Luetella riskitilanteisiin johtavia tekijöitä.

Arviointimenetelmät

Lähiopetukseen osallistuminen, simulaatioon osallistuminen 100 %, verkko-opintojen suorittaminen hyväksytysti, koe (numerinen arviointi 0-5)

Lisätietoja

Opintojaksopalaute annetaan Spark-järjestelmän kautta.


Takaisin