VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sairaanhoitajakoulutus (SH) > 2024K > Vuosi 3 > Seksuaali- ja lisääntymisterveys sekä naisen hoitotyö (SH00BC31)

Seksuaali- ja lisääntymisterveys sekä naisen hoitotyö

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SH00BC31
OPS: SH 2024K
Taso: Sairaanhoitaja (AMK)
Opiskeluvuosi: 3 (2027)
Laajuus: 4 op
Vastuuopettaja: Alaniemi, Ritva
Opetuskieli: Suomi

Suoritus ennakkoon? Katso toteutukset lukuvuonna 2023-2024.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa edistää asiakkaan ja potilaan seksuaaliterveyttä. Opiskelija tuntee seksuaali- ja lisääntymisterveyden perusteet. Opiskelija osaa soveltaa seksuaaliterveyden tietojaan ohjatessaan ja neuvoessaan asiakasta. Ymmärtää raskauden, synnytyksen ja lapsivuodeajan normaalin kulun ja seurannan. Opiskelija tuntee äidin, vastasyntyneen ja perheen hoidon ja tuen tarpeen periaatteet. Omaa perusvalmiudet ohjata ja neuvoa sekä soveltaa hoitotaitojaan lisääntymisterveyden asiakkaiden hoitotyössä näyttöön perustuvaa tietoa hyödyntäen.

Naisen hoitotyössä opiskelija tunnistaa gynekologisen potilaan hoidon ja tuen tarpeet, sekä suunnittelee ja toimii muutosten edellyttämällä tavalla hoitotyössä. Opiskelija hallitsee keskeiset potilaan hoidossa käytettävät tutkimukset ja vaikuttavat hoitomenetelmät sekä soveltaa niitä hoitotyössä. Opiskelija toteuttaa potilaan ohjaus- ja hoitoprosessin sekä hyödyntää ajantasaista näyttöön perustuvaa tietoa.

Opiskelija toimii hoitotyön eettisten ohjeiden ja periaatteiden mukaisesti ja arvioi kriittisesti omaa ja työyhteisön toimintaa eettisestä näkökulmasta.

Opiskelijan työmäärä

Kokonaistuntimäärä 108 tuntia, josta lähiopetusta 22 tuntia ja opiskelijan itsenäistä opiskelua 86 tuntia.
Lisääntymisterveyden lähiopetukseen kuuluu 3 laboraatiota (ulkotutkimus, synnytyksessä avustaminen ja vastasyntyneen hoito), naisen hoitotyöhön 1 laboraatio (gynekologinen irtosolunäyte).

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Ei edeltäviä opintoja

Sisältö

Seksuaaliterveydessä 1op: Seksuaaliterveyden edistäminen. Seksuaaliterveyden peruskäsitteet ja seksuaalioikeudet. Seksuaalisuuden ilmeneminen eri ikäisenä, elämän eri vaiheissa ja kulttuureissa. Seksuaalisuuden moninaisuus ja sen haasteet. Seksuaaliterveys osana hoitotyötä.

Lisääntymisterveydessä 2op: normaali raskaus, synnytys ja lapsivuodeaika. Äitiyshuollon tehtäväalue terveydenhuollon palvelujärjestelmässä. Hoitotyö normaalin raskauden, synnytyksen ja lapsivuoteen aikana. Sikiön kehitys ja terveen vastasyntyneen erityispiirteet ja hoito.

Naisen hoittyössä 1op: Naisen hoitotyön periaatteet ja toteutus tutkimuspotilaan, kirurgisen potilaan ja raskauden keskeytyspotilaan sekä lapsettomuushoidoissa olevan potilaan hoidoissa.

Opiskelumateriaali

Apter, D., Väisälä, L. & Kaimola, K. (toim.) Seksuaalisuus. Duodecim.
Bildjuschkin, K & Ruuhilahti, S. 2010. Puhutaan seksuaalisuudesta. Helsinki, Kirjapaja.
Botha, E. & Ryttyläinen-Korhonen, K. 2016. Naisen hoitotyö.
Brusila P. (2008) Seksuaalisuus ja kulttuurierot. Duodecim.
Korhonen, E. & Närhi, R. 2011. (toim) Uskonnot ja seksuaalisuus, väestötietosarja 24. Helsinki, Newsprint.Oy.
Ryttyläinen K. & Valkama S. 2010. Seksuaalisuus hoitotyössä. Edita.
Ihme, A & Rainto, S. 2014. Naisen terveys. Edita.
Paananen U., Pietiläinen S., Raussi-Lehto E., Väyrynen P. & Äimälä A-M. (toim.) 2006/2012/2015. Kätilötyö. Tampere, Edita.
Tapanainen, J., Heikinheimo, O. & Mäkikallio, K 2019 (toim) Naistentaudit ja synnytykset. Tampere, Edita.
Deufel, M. & Montonen, E. 2010. Onnistunut imetys, Duodecim.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Opetusmuoto/opetusmenetelmät:
Luennot, harjoitukset ja kirjalliset tehtävät

Arviointikriteerit

Taso 5
opiskelija osaa
-itsenäisesti ja asiakaslähtöisesti tunnistaa keskeisimmät seksuaali- ja lisääntymisterveyteen sekä naisen hoitotyöhön vaikuttavat tekijät
-etsiä, käyttää ja arvioida näyttöön perustuvaa tietoa ja hyödyntää sitä seksuaali- ja lisääntymisterveyden sekä naisen hoitotyön kehittämisessä
-toimia eettisten periaatteet huomioiden, kehittäen omaa ja muiden hoitotyöhön osallistuvien eettistä toimintaa

Taso 3
opiskelija osaa
-itsenäisesti tunnistaa keskeisimmät seksuaali- ja lisääntymisterveyteen sekä naisen hoitotyöhön vaikuttavat tekijät
-perustellusti etsiä, käyttää ja arvioida näyttöön perustuvaa tietoa seksuaali- ja lisääntymisterveyden sekä naisen hoitotyössä
-toimia itsenäisesti yhteistyössä asiakkaan hoitoon ja palveluun osallistuvien tahojen kanssa
-toimia eettiset periaatteet huomioiden, arvioiden omaa ja muiden hoitotyöhön osallistuvien eettistä toimintaa

Taso 1
Opiskelija osaa
-ohjatusti tunnistaa keskeisimmät seksuaali- ja lisääntymisterveyteen sekä naisen hoitotyöhön vaikuttavat tekijät
-etsiä ja käyttää näyttöön perustuvaa tietoa seksuaali- ja lisääntymisterveyden sekä naisen hoitotyössä
-toimia ohjatusti yhteistyössä asiakkaan hoitoon ja palveluun osallistuvien tahojen kanssa
-toimia eettiset periaatteet huomioiden

Arviointimenetelmät

Ryhmätyö tehtävä seksuaali terveydestä
Kirjallinen tehtävä lisääntymisterveydestä.
Tentti lisääntymisterveydestä.
Naisen hoitotyöstä tentti.

Harjoittelu

Neljän viikon harjoittelu, josta osa lasten ja nuorten hoityössä

Lisätietoja

Palaute opintojaksosta annetaan Spark-ohjelman kautta


Takaisin