VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sairaanhoitajakoulutus (SH) > 2022K > Vuosi 3 > Hoitotyön harjoittelu kodinomaisissa toimintaympäristöissä (SH00BD11)

Hoitotyön harjoittelu kodinomaisissa toimintaympäristöissä

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SH00BD11
OPS: SH 2022K
Taso: Sairaanhoitaja (AMK)
Opiskeluvuosi: 3 (2025)
Laajuus: 7 op
Vastuuopettaja: Lehtola, Kirsi
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset vuonna 2025

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)Kieli
3007SH2022-3B1.1.2025 – 31.5.2025Kirsi LehtolaSuomi
3008SH2022-3A1.1.2025 – 31.5.2025Johanna LatvalaSuomi
3009SH2022-23CK1.4.2025 – 31.5.2025Riikka LehesvuoSuomi

Suoritus ennakkoon? Katso toteutukset lukuvuonna 2023-2024.

Osaamistavoitteet

-Opiskelija tuntee ikääntyneiden hoito- ja palvelujärjestelmän moninaisuuden sekä niihin sijoittumisen ja maksumahdollisuuksien keinot.
-Opiskelija osaa laatia ja päivittää ikääntyneen hoito- ja palvelusuunnitelman.
-Opiskelija tuntee palvelutalon vastaavan sairaanhoitajan tehtävät, Opiskelija ymmärtää johtamisen, moniammatillisuuden, yhteistyön ja jatkuvuuden merkityksen.
-Opiskelija ymmärtää sairaanhoitajan vastuun itsenäisessä työssä, esim. kotihoidossa ja potilaan hoitopolun seurannassa.
-Opiskelija osaa käyttää keskeisiä kliinisiä hoitomenetelmiä kuten näytteiden ottamisen ja haavanhoidon sekä kuntouttavaa työotetta potilas-/asiakaskohtaisesti.
-Opiskelija osaa suunnitella ja kehittää ikääntyneiden hoitotyötä myös tulevaisuuden haasteet huomioiden.
-Opiskelija toteuttaa ohjatusti ja turvallisesti lääkehoitoa (Anja, verenohennuslääkkeet, päivystyslääkkeet) ja seuraa lääkehoidon vaikutuksia.
-Opiskelija toimii eettisesti hoitosuhteessa ja työyhteisössä. Opiskelija ymmärtää ohjauksen ja arvioinnin merkityksen omalle ammatilliselle kehittymiselleen ja on motivoitunut hoitotyöhön.

Opiskelijan työmäärä

7op, josta harjoittelua asiakastyössä viisi (5) viikkoa / 189 tuntia sisältäen harjoittelun infon ja palautteen yhteensä 4 tuntia.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Ensimmäisen ja toisen vuosiluokan harjoittelut, hoitotyön kliininen perusosaaminen, lääkehoidon perusosaaminen, lääkehoito-osaamisen syventäminen, ikääntyneen terveyden edistäminen ja hoitotyö.

Sisältö

Hoitotyön harjoittelu kodinomaisissa toimintaympäristöissä.

Aluevaikuttavuus

Tehdään pääsääntöisesti oman alueen työyhteisöissä.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Ohjattu harjoittelu

Arviointikriteerit

Hyväksytty suoritus:
Opiskelija
- tuntee ikääntyneiden hoito- ja palvelujärjestelmän, osaa laatia ja päivittää ikääntyneen hoito- ja palvelusuunnitelman
- tuntee palvelutalon vastaavan sairaanhoitajan tehtävät, ymmärtää johtamisen sekä moniammatillisuuden merkityksen sekä sairaanhoitajan vastuun itsenäisessä työssä
- osaa suunnitella ja kehittää ikääntyneiden hoitotyötä myös tulevaisuuden haasteet huomioiden
- osaa käyttää keskeisiä kliinisiä hoitomenetelmiä, kuntouttavaa työotetta potilaskohtaisesti sekä toteuttaa turvallisesti lääkehoitoa
- toimii eettisesti hoitosuhteessa ja työyhteisössä.
- ymmärtää ohjauksen ja arvioinnin merkityksen omalle ammatilliselle kehittymiselleen ja on motivoitunut hoitotyöhön.

Hylätty suoritus:
Opiskelija
- ei tunne ikääntyneiden hoito- ja palvelujärjestelmää eikä osaa laatia ja päivittää ikääntyneen hoito- ja palvelusuunnitelmaa
- ei ymmärrä sairaanhoitajan tehtäviä tai vastuuta eikä johtamisen tai moniammatillisuuden merkitystä
- ei osaa suunnitella ja kehittää ikääntyneiden hoitotyötä tulevaisuuden haasteet huomioiden
- ei osaa käyttää keskeisiä kliinisiä hoitomenetelmiä, kuntouttavaa työotetta potilaskohtaisesti tai toteuttaa turvallisesti lääkehoitoa
- ei toimi eettisesti hoitosuhteessa ja työyhteisössä.
- ei ymmärrä ohjauksen ja arvioinnin merkitystä omalle ammatilliselle kehittymiselleen tai ei ole motivoitunut hoitotyöhön.

Arviointimenetelmät

Käytännön harjoittelun ja oppimistehtävien hyväksytty suoritus

Harjoittelu

Harjoittelupaikat:
Kotihoito, palvelukodit, kotisairaanhoito, kotisairaala

Lisätietoja

Opintojaksopalaute annetaan Spark-järjestelmän kautta.


Takaisin