VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sairaanhoitajakoulutus (SH) > 2022K > Tehohoitotyö (SH00BC96)

Tehohoitotyö

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SH00BC96
OPS: SH 2022K
Taso: Sairaanhoitaja (AMK)
Laajuus: 3 op
Vastuuopettaja: Joensuu, Miia
Opetuskieli: Suomi

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- Tuntee tehohoitoympäristön ja osaa omalta osaltaan varmistaa toiminnan turvallisuuden
- Osaa toimia ja olla osa moniammatillista työryhmää
- Tuntee tehohoitotyön erityispiirteet ja siinä käytettävät hoitomenetelmät
- Osaa tehohoitopotilaan tutkimisen ja hoitamisen pääpiirteet
- Osaa arvioida ja hoitaa kriittisesti sairaan hoidossa esiintyviä hoitotyön ongelmia
- Tuntee tehohoidossa käytettäviä tutkimus-, monitorointi- ja hoitolaitteita turvallisesti sekä osaa tulkita
niistä saatavaa tietoa
- Osaa ottaa huomioon kriittisesti sairaan omaiset sekä heidän tarpeet liittyen potilaan hoitoon
- Tuntee tehohoitopotilaan lääke- ja nestehoidon erityispiirteet

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä 81h
-Ohjattua opetusta 42h (8h+8h laboraatiota jakoryhmissä: intuboidun potilaan hoito, extubaatio, invasiiviset mittaus ja monitorointi, painantaelvytyksen harjoittelu)
-Itsenäistä opiskelua 39h

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Sisätautien hoitotyö, kirurginen hoitotyö ja läähehoito

Sisältö

Sisältö:
- Tehohoitotyön määritelmä, tehosairaanhoitajan rooli ja kompetenssi
- Tehohoitopotilaan
-verenkiertoelimistön tarkkailu ja hoito: invasiiviset menetelmät
-hengityksen tarkkailu ja hoito: hengitysvajaus, hengityslaitehoito
-neurologisen tilan tarkkailu ja hoito
-gastroentelogiset ongelmat, tarkkailu ja hoito
-vakavat infektiot, tarkkailu ja hoito
-lääke-, neste- ja ravitsemushoito, lääkelaskut
-perushoito ja kuntoutus
-omaisten kohtaaminen, tarpeiden huomioon ottaminen ja tukeminen
-Tehohoitotyön etiikka

Opiskelumateriaali

Kirjallisuus:
Ritmala-Castrén M, Lönn M, Lundgrén-Laine H, Meriläinen M, Peltomaa M (Toim.). 2017. Teho- ja valvontahoitotyön opas. Kustannus Oy Duodecim.
Opettajan osoittama materiaali ja artikkelit

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

-Luennot, etukäteismateriaali ja harjoitukset (verkkotuettu)

Arviointimenetelmät

- Tentti (0-5)
-Etukäteistehtävät
-Laboraatio pakollinen (100%) läsnäolo


Takaisin