VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sairaanhoitajakoulutus (SH) > 2022K > Vuosi 1 > Anatomia ja fysiologia sekä patologia (SH00BC48)

Anatomia ja fysiologia sekä patologia

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SH00BC48
OPS: SH 2022K
Taso: Sairaanhoitaja (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2023)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Korpi, Hilkka
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset vuonna 2023

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3010SH2022-1CK1.1.2023 – 31.5.2023Päivi AutioSuomi1.12.2022 – 10.1.2023
3011SH2022-1DK1.1.2023 – 31.5.2023Päivi AutioSuomi1.12.2022 – 10.1.2023
3012TH2023-1A1.8.2023 – 31.12.2023Päivi AutioSuomi1.8.2023 – 6.9.2023
3013SH2023-1A1.8.2023 – 31.12.2023Päivi AutioSuomi1.8.2023 – 6.9.2023
3014SH2023-1B1.8.2023 – 31.12.2023Päivi AutioSuomi1.8.2023 – 6.9.2023

Suoritus rästissä? Katso toteutukset lukuvuonna 2023-2024.

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee keskeisten elinten ja elinjärjestelmien rakenteen ja niihin liittyvän latinankielisen terminologian. Opiskelija Opiskelija osaa paikantaa elinten sijainnin ihmisruumiissa, ymmärtää elinjärjestelmien merkityksen koko elimistön toiminnassa ja hahmottaa mahdollisen rakenteellis-toiminallisen häiriöpaikan.

Anatomia ja fysiologia 1: Opiskelija tuntee solun/erilaisten solujen, kudosten, veren ja verenkierron, ruoansulatuksen, virtsanerityksen, hengityselimistön sekä tuki- ja liikuntaelimistön rakenteen ja toiminnan.

Anatomia ja fysiologia 2: Opiskelija tuntee hermoston ja keskushermoston rakenteen ja toiminnan pääpiirteissään, osaa kuvailla eri aistimien rakenteen ja toiminnan, ymmärtää kipuaistimuksen toimintaperiaatteen, osaa eri veriryhmät ja luovutuskaavion, ymmärtää hormonien merkityksen ihmisen elinkaaren aikana sekä autonomisen hermoston ja umpieritysjärjestelmän yhteistoiminnan elintoimintojen säätelyssä, ymmärtää elimistön lämmönsäätelymekanismin ja osaa lisääntymiselimistön rakenteen ja toiminnan. Opiskelija ymmärtää tautien syntyyn vaikuttavat tekijät ja tuntee yleisimmät patologiset muutokset.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä 135 h

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Ei vaadittavia edeltäviä opintoja

Sisältö

Solu ja kudokset
Veri, veriryhmät ja verenkierto
Ruuansulatus
Virtsaneritys ja nestetasapaino
Hengitys
Tuki- ja liikuntaelimet: luusto, lihakset, nivelet.
Hermosto
Aistitoiminnot
Umpieritysjärjestelmä
Lämmönsäätely
Lisääntymiselimistö
Patologian perusteet

Opiskelumateriaali

Nienstedt ym. 2019: Ihmisen fysiologia ja anatomia. Sanoma Pro Oy. Helsinki
Leppäluoto ym. 2020. Anatomia ja fysiologia. Rakenteesta toimintaan. Sanoma Pro Oy. Helsinki
Muu opettajan osoittama materiaali

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, ryhmätyöt/Workshopit ja itsenäinen opiskelu

Arviointikriteerit

arviointi asteikolla 0-5

Arviointimenetelmät

Tentit (I ja II-osatentit). Numeerinen arviointi (0-5). Opintojaksopalautteen antaminen Spark-ohjelmaan.


Takaisin