VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sairaanhoitajakoulutus (SH) > 2022K > Vuosi 3 > Hoitotyön johtaminen ja kehittäminen (SH00BC40)

Hoitotyön johtaminen ja kehittäminen

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SH00BC40
OPS: SH 2022K
Taso: Sairaanhoitaja (AMK)
Opiskeluvuosi: 3 (2025)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 3 op
Vastuuopettaja: Honkaniemi, Teija
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset vuonna 2025

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)Kieli
3008TH2023-2A1.1.2025 – 1.5.2025Riitta KoskimäkiSuomi

Suoritus ennakkoon? Katso toteutukset lukuvuonna 2023-2024.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa hahmottaa henkilöstön ja toiminnan johtamisen kokonaisuuden .Opiskelija tunnistaa keskeiset työyhteisötaidot ja osaa toimia vastuullisesti niiden mukaisesti Opiskelija osaa työskennellä kustannustietoisesti (terveystaloustiede). Opiskelija kykenee kehittämään ja muuttamaan työskentelyään sosiaali- ja terveydenhuollon muutosten mukaisesti. Arvioi hoitotyön laatua kehittääkseen asiakkaan/potilaan hoitoa. Osallistuu hoitotyön laadun varmistamiseen työyhteisön jäsenenä. Ymmärtää oman toimintansa vaikutuksen organisaation laatuun. Ymmärtää potilasturvallisuusraporttien käytön osana organisaation laadunvalvontaa. Edistää omalla toimialueellaan näyttöön perustuvia hoitotyön käytänteitä. Kykenee tekemään kliinisiä päätöksiä, jotka perustuvat näyttöön ja ovat arvioitavissa sekä mitattavissa. Opiskelija ymmärtää oman roolinsa organisaation maineen, brandyn ja imagon rakentamisessa sekä asiakkaan palvelukokemuksen luomisessa. Opiskelija osaa ohjata opiskelija- ja työtovereita.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä: 81h

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Hoitotyön ammatilliset perus- ja aineopinnot

Sisältö

Toiminnan priorisointi ja organisointi. Palautteen antaminen ja vastaanottaminen. Kustannustietoisuus ja taloudellinen toiminta. Kyky muutoksiin, itsensä johtaminen. Elinikäinen oppiminen. Myönteinen asenne muutoksiin ja kehittämiseen. Työyhteisötaidot. Laadun hallintaa ohjaavat lait ja asetukset ja erilaiset ohjausmuodot mm. informaatio-ohjaus. Hoitotyön/terveydenhoitajatyön laadun arviointi. Laadun ja vaikuttavuuden erilaiset mittarit ja seuranta. Palvelun laatu ja asiakastyytyväisyys. Hoitotyön kehittämis- ja tutkimuskohteiden tunnistaminen. Vastuu omasta työstä. Potilasturvallisuusraportit osana laatua.
- strateginen suunnittelu, toteutus ja arviointi
- laatu ja turvallisuus
- esimies- ja alaistaidot sekä työyhteisökulttuuri
- kriittinen ajattelu
- organisaation imago, brändi, maine

Opiskelumateriaali

Laaksonen H, Ollila S. Lähijohtamisen perusteet terveydenhuollossa. EDITA 2017. Opettajan esittämät muut materiaalit

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, ryhmätyöt , verkkotuettu opetus, laboraatio (työvuorosuunnittelu)

Arviointikriteerit

Taso 1.
Opiskelija
- tietää peruskäsitteitä johtamisen kokonaisuudesta
- tunnistaa keskeisiä työyhteisötaitoja
Taso 2.
Opiskelija
- tietää ja osaa kuvata peruskäsitteet johtamisen kokonaisuudesta
- tietää keskeiset työyhteisötaidot ja niiden merkityksen työyhteisössä
Taso 5.
Opiskelija
- osaa analysoida ja soveltaa peruskäsitteitä johtamisen kokonaisuudessa
- osaa analysoida työyhteisötaitojen ja vastuullisen toiminnan merkitystä ja seurauksia työssään

Arviointimenetelmät

Osallistuminen luennoille, harjoituksiin, ryhmätöihin ja opintokäyntiin. Tentti tai tehtävä. Numeerinen arviointi.


Takaisin