VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sairaanhoitajakoulutus (SH) > 2022K > Vuosi 3 > Tutkimusmenetelmät (SH00BC38)

Tutkimusmenetelmät

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SH00BC38
OPS: SH 2022K
Taso: Sairaanhoitaja (AMK)
Opiskeluvuosi: 3 (2025)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 4 op
Vastuuopettaja: Puska, Anne
Opetuskieli: Suomi

Osaamistavoitteet

a) Kvalitatiivinen tutkimus
Opiskelija osaa soveltaa tavallisimpia aineiston keruu- ja analyysimenetelmiä
Opiskelija osaa parantaa tutkimuksen- ja kehittämistyön luotettavuutta ja eettisyyttä
Opiskelija osaa raportoida tutkimus- ja kehittämistyön tulokset kirjallisesti

b) Kvantitatiivinen tutkimus
Opiskelija osaa soveltaa tavallisimpia tilastollisia aineiston keruu- ja analyysimenetelmiä
Osaa käyttää SPSS-ohjelmaa tavallisimpiin tilastollisiin analyyseihin
Opiskelija osaa parantaa tutkimuksen- ja kehittämistyön luotettavuutta ja eettisyyttä
Opiskelija osaa raportoida tutkimus- ja kehittämistyön tulokset kirjallisesti

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan kokonaistyömäärä on 107 tuntia, mistä ohjattua opiskelua 44 tuntia ja itsenäistä opiskelua 63 tuntia.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Tutkimus- ja kehittämistyön lähtökohdat 3 op.

Sisältö

a) Kvalitatiivinen tutkimus
Kvalitatiivisen tutkimuksen peruslähtökohdat
Aineistonkeruumenetelmät
Aineiston analyysi
Raportointi

b) Kvantitatiivinen tutkimus
Kvantitatiivisen tutkimuksen perusteet
SPSS tilasto-ohjelman perusteet
Aineistonkeruumenetelmät
Aineiston analyysi
Raportointi

Opiskelumateriaali

Kankkunen, P. & Vehviläinen-Julkunen, K. 2015. Tutkimus hoitotieteessä. 3. uud. p. Helsinki: WSOYpro.
Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 2009. Tutki ja kirjoita. 15–16. uud. painos. Helsinki. Tammi.
Kylmä, J. & Juvakka, T. 2007. Laadullinen terveystutkimus. Edita.
Kyngäs, H. & Vanhanen, L. 1999. Sisällön analyysi. Hoitotiede. 11, 1, 3-11.
Vilkka, H. Tutki ja mittaa. Määrällisen tutkimuksen perusteet. Viitattu 30.1.2021. https://trepo.tuni.fi/bitstream/handle/10024/98723/Tutki-ja-mittaa_2007.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Opinnäytetyöohje ja mallipohja. Viitattu 30.1.2021. http://www.puv.fi/fi/study/opintoihin_osallistuminen/opinnaytetyo/


Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, ryhmäkeskustelut, opettajan ohjauksessa omatoiminen työskentely, SPSS-ohjelman käyttö atk-luokassa.

Arviointikriteerit

Kvalitatiivisen tutkimuksen osio: Laadullisen tutkimuksen sisällön analyysi -kirjallinen tehtävä
Taso 5: opiskelija osaa
- osaa raportoida laadullisen tutkimuksen tulokset erinomaisesti tehtävänannon mukaisesti sovitussa aikataulussa.

Taso 3: opiskelija osaa
- raportoida laadullisen tutkimuksen tulokset hyvin pääosin tehtävänonnan mukaisesti sovitussa aikataulussa.

Taso 1: opiskelija osaa
- raportoida laadullisen tutkimuksen tulokset tyydyttäväsi osin tehtävänannon mukaisesti sovitussa aikataulussa.

Mikäli tämä osio jää tekemättä palautuspäivämäärään mennessä, voi opiskelija suorittaa ko. osion osallistumalla uusintatenttiin. Ko. tentti on kirjatentti.

Kvantitatiivisen tutkimuksen osio:
Tentti, joka muodostuu moodletentistä ja soveltavasta tehtävästä.

Arvioidaan 0-5.

Arviointimenetelmät

a) Kavalitatiivinen tutkimus:
- tehtävä.


b) Kvantitatiivinen tutkimus:
-moodletentti ja soveltava tehtävä.


Takaisin