VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus (SAT) > 2023 > Vuosi 4 > Teollisuuden virtualisoidut sähköenergiajärjestelmät -projekti (ST00BJ24)

Teollisuuden virtualisoidut sähköenergiajärjestelmät -projekti

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: ST00BJ24
OPS: SAT 2023
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 4 (2026-2027)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Mäkinen, Seppo
Opetuskieli: Suomi

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii yhdistämään aiemmilla kursseilla opittuja asioita annetun projektitehtävän ratkaisemiseksi sekä samalla laajentaa ja syventää tietojaan. Opiskelija osaa työskennellä vastuullisena projektiryhmän jäsenenä.

Opiskelijan työmäärä

135 h, josta lukujärjestykseen merkittyä lähiopetusta 50 h.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Ohjaus– ja valvontajärjestelmät, Datasiirto ja logiikkasuunnittelu.

Sisältö

Kurssilla yhdistetään aiempien opintojaksojen oppeja projektimuotoiseksi kokonaisuudeksi. Projektiaiheena on pienryhmissä suoritettava ohjausjärjestelmän suunnittelu ja ohjelmointi annettuun kohteeseen. Lopputuloksen toiminta todennetaan testaamalla se virtuaalisella prosessimallilla.

Opiskelumateriaali

Opettajan toimittama materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

PC-luokka- ja laboratorio-opetus sekä itsenäisesti suoritettavat tietokoneharjoitukset.

Arviointikriteerit

5: osaa soveltaa opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä uusissa asiayhteyksissä.
3: osaa oma-aloitteiseti käyttää hyödyksi opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä.
1: osaa ohjatusti hyödyntää opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä.

Arviointimenetelmät

Harjoitustyö, osallistumisaktiivisuus.


Takaisin