VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus (SAT) > 2023 > Vuosi 4 > Erikoiskäyttöjen kokonaisuudet -projekti (ST00BJ21)

Erikoiskäyttöjen kokonaisuudet -projekti

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: ST00BJ21
OPS: SAT 2023
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 4 (2026-2027)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Iskala, Marko
Opetuskieli: Suomi

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijan kyky hyödyntää aiemmin oppimaansa nykyaikaisen hajautetun energiantuotannon tai erikoiskäyttöjen suunnitteluprojektin omatoimisessa läpiviemissä vahvistuu. Opiskelija valmius ottaa taloudelliset seikat huomioon toimivaa kokonaisuutta määriteltäessä kasvaa. Opiskelijan osaa toimia vuorovaikutteisessa ryhmässä aktiivisena ja vastuullisena jäsenenä ja esitellä toteutettua kokonaisuutta tilaajaorganisaatiolle vakuuttavalla tavalla. Opiskelija osaa käyttää hyväkseen erilaisia tapoja hankkia tietoa ja tuoda sitä tehokkaasti esille esityksissä. Opiskelija tiedostaa periaatteet lähdetiedon luotettavuuden tarkistamiseksi.

Opiskelijan työmäärä

135 h, josta lukujärjestykseen merkittyä lähiopetusta 50 h. Loppuseminaarille varataan 4 h.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Työturvallisuus ja sähkötyöturvallisuus, Datasiirto ja logiikkasuunnittelu, Hajautettu energiatuotanto ja erikoiskäytöt.

Sisältö

Projektitöiden aiheet liittyvät hajautetun energiatuotannon ja erikoiskäyttöjen luennolla käytyihin aihepiireihin. Ensisijaisesti aihe pyritään etsimään teollisuudesta niin, että teettäjät osallistuvat myös työn ohjaamiseen ja arviointiin, mutta aihe voi olla myös oma tai opettajan antama. Aiheet liittyvät hajautetun energiantuotannon tai erikoiskäyttöjen tehoelektroniikan soveltamiseen, ohjaukseen, säätöön tai valvontaan. Esimerkkeinä voisi nimetä näihin osa-alueisiin liittyvän mittausdatan keruun ja sen kehittyneen analysoinnin, eri tasojen kommunikaation ja kommunikaation luotettavuuden kehittämisen, järjestelmien kyberturvallisuuden, kehittyneiden säätö- tai suojausalgoritmien soveltamisen, koneturvallisuuden ratkaisujen soveltamisen ja energia- tai käyttötehokkuuden kehittämisen. Projektit toteutetaan projektiryhmissä. Ryhmät vastaavat teknisestä ja ratkaisun taloudellisesta toteutuksesta raportoiden työ edistymää ja tuloksia projektin teettäjille. Projektiryhmät esittävät lopuksi tulokset yhteisissä seminaareissa sekä tilaajille että muille ryhmille.

Opiskelumateriaali

Työn teettäjien tai opettajan toimittama lähtötietomateriaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Lähiopetus, valvotut harjoitustunnit luokassa ja laboratoriossa tai asiakkaan valvomat työtunnit yrityksessä.

Arviointikriteerit

VAMKin yleiset arviointikriteerit.

Arviointimenetelmät

Opettajan tai asiakkaan arvio, arvosteltava loppuseminaari.


Takaisin