VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sosionomikoulutus (SA) > 2023 > Vuosi 3 > Eri ikäisten mielenterveystyön osaamisen syventäminen (SH00BC95)

Eri ikäisten mielenterveystyön osaamisen syventäminen

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SH00BC95
OPS: SA 2023
Taso: Sosionomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 3 (2025-2026)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Björninen, Karina
Opetuskieli: Suomi

Suoritus ennakkoon? Katso toteutukset lukuvuonna 2023-2024.

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- syventää tietämystään eri ikäisten mielenterveyden häiriöistä, psykiatrisista sairauksista ja niiden erilaisista hoitomuodoista
- hallitsee työtä ohjaavien kansallisten ja kansainvälisten säädösten ja suositusten merkityksen
- ottaa asiakastyössään huomioon työn erityispiirteitä ja vahvistaa asiakkaan ja hänen läheisensä osallisuutta
- osaa toimia moniammatillisissa ja integroiduissa sosiaalityön, perusterveydenhuollon, kuntoutuksen, erikoissairaanhoidon ja kolmannen sektorin verkostoissa
- ottaa huomioon työssään asiakkaiden tasa-arvoisuuden, osallisuuden ja kokemuksellisuuden
-syventää ennaltaehkäisevien menetelmien käyttöä


Opiskelijan työmäärä

Työmäärä 135 h

Sisältö

-eri ikäisten mielenterveyttä tukeva hoidollinen yhteistyösuhde
-perehtyminen yhteistyösairaalan kanssa ajankohtaisiin mielenterveyden kuntoutusmenetelmiin
- moniammatillisessa ja integroiduissa yhteisöissä työskentely

Opiskelumateriaali

Kiviniemi L.,Läksy M-L., Matinlauri T., Nevalainen K.,Ruotsalinen K.,Seppänen U-M., ja Vuokila-Oikkonen P. : Minä mielenterveystyön tekijänä. Edita.2014
Kaukkila V. ja Lehtonen E. Ryhmästä enemmän, Käsikirja ryhmänohjaajan taitoja tarvitsevalle. Suomen mielenterveysseura 2 painos 2008

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Opetusmuoto
Luento, asiantuntijaluennot, keskustelu, opintokäynnit

Arviointimenetelmät

Tentti arviointi 0-5, seminaarityöskentely

Opiskelijan toivotaan antavan spark -palautteen


Takaisin