VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sosionomikoulutus (SA) > 2023 > Vuosi 3 > Korjaava lastensuojelutyö (SA00BC83)

Korjaava lastensuojelutyö

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SA00BC83
OPS: SA 2023
Taso: Sosionomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 3 (2025-2026)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Niemistö, Riku
Opetuskieli: Suomi

Suoritus ennakkoon? Katso toteutukset lukuvuonna 2023-2024.

Osaamistavoitteet

-Opiskelija tuntee lastensuojelun kokonaisuuden lastensuojelun avohuollosta, sijaishuoltoon ja jälkihuoltoon
-Opiskelija tuntee sijaishuollon eri muodot ja ymmärtää perhehoidon ensisijaisuuden
-Opiskelija osaa lastensuojelun avohuollon muodot ja tehostetun perhetyön työmenetelmiä
-Opiskelija hallitsee systeemisen lastensuojelun ja terapeuttisen laitoskasvatuksen periaatteita

Opiskelijan työmäärä

135h, josta opettajan toteutussuunnitelman mukaisesti 35-55h lukujärjestyksessä.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Perus- ja ammattiopinnot suoritettu

Sisältö

-Lasten suojelun ja lastensuojelun kokonaisuus
-Systeeminen lastensuojelu ja systeeminen johtaminen lastensuojelussa
-Sosiaalihuollon ja perhetyön porrasteisuus
-Perhetyön menetelmiä
-Tehostettu perhetyö
-Huostaanotto
-Sijaishuollon kokonaisuus: laitoshoito ja perhehoito
-Sijaishuollon ohjaus ja valvonta
-Perhehoidon ensisijaisuus ja työn tuki
-Laitoshoidon laatukriteerit, terapeuttinen laitoshoito
-Osallisuus sijaishuollossa
-Jälkihuolto
-Viranomaisten välinen yhteistyö kun epäillään lapsen pahoinpitelyä tai seksuaalista hyväksikäyttöä
-Opiskelijan antama Spark-palaute opintojaksosta

Aluevaikuttavuus

Opiskelija kehittää osaamistaan toimia alueella sijaitsevissa lastensuojeluyksiköissä.

Opiskelumateriaali

-Lastensuojelun käsikirja. THL verkkosivut.
-Erityis- ja vaativan tason palvelujen työpajaprosessin raportit – Osana Lapsi-ja perhepalveluiden muutosohjelmaa. THL työpaperi 26/2017
-Tarja Heino (toim.) Mikä auttaa? Tutkimusperustaiset ja käytännössä toimivat työmenetelmät teininä sijoitettujen lasten hoidossa. THL 2020.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot
Ryhmätyöt
Opintokäynnit
Itsenäinen opiskelu

Arviointikriteerit

Taso 5: Opiskelija
- tuntee kattavasti lastensuojelun kokonaisuuden eri vaiheet vireille tulosta jälki-huoltoon ja ymmärtää ja osaa perustellusti kuvata kunkin vaiheen tärkeimmät kohdat.
- tuntee kattavasti avohuollon perhetyön sekä sijaishuollon työmenetelmiä ja osaa valita ja soveltaa niitä käytäntöön.
- on hyvin perehtynyt sijaishuollon kokonaisuuteen ja eri toteuttamistapoihin ja osaa arvioida ja kehittää sijaishuoltoa lapsen näkökulmasta.
- tuntee lastensuojelun erityiskysymyksiä.

Taso 3: Opiskelija
- hahmottaa lastensuojelun kokonaisuuden eri vaiheet vireille tulosta jälkihuoltoon ja osaa kertoa kunkin vaiheen keskeiset piirteet.
- osaa soveltaa perhetyön ja sijaishuollon työmenetelmiä käytäntöön.
- tuntee eri sijaishuollon muodot.
- on tutustunut lastensuojelun erityiskysymyksiin.

Taso 1: Opiskelija
- tuntee osittain lastensuojelun kokonaisuuden eri vaiheet vireille tulosta jälkihuoltoon ja osaa kertoa niiden vaiheista.
- on perusteltua näkemystä siitä, mikä kussakin vaiheessa on keskeistä. Op
- opiskelija on tutustunut perhetyön ja sijaishuollon työmenetelmiin ja osaa hyödyntää niitä ohjatusti.
- osaa luetella sijaishuollon eri muodot.


Takaisin