VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sosionomikoulutus (SA) > 2023 > Vuosi 3 > Lähiesimiestyön osaaminen ja projektityö (SA00BC81)

Lähiesimiestyön osaaminen ja projektityö

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SA00BC81
OPS: SA 2023
Taso: Sosionomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 3 (2025-2026)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Järvelä, Tiina
Opetuskieli: Suomi

Suoritus ennakkoon? Katso toteutukset lukuvuonna 2023-2024.

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- tunnistaa erilaisten ihmisten johtamisen ja erilaisuuden DiSC-tyylien valossa
- tutustuu työyhteisön hyvinvointia tukevaan johtamiseen
- vahvistaa esimiesosaamistaan haastavissa keskusteluissa
- perehtyy keskeiseen työlainsäädäntöön
- ymmärtää työsuojelun ja työterveyshuollon roolin esimiestyön tukena
- suunnittelee kehittämisprojektin
- hahmottaa johtamiskulttuurin (esimies esikuva, johtamismallit) merkityksen organisaation toiminnalle sekä työelämä- ja sosiaalisten taitojen merkityksen omalle toiminnalle (itsensä johtaminen).
- sosiaalialan johtamisen eettiset periaatteet ja toimia niiden mukaisesti.
- etsiä tietoa itseohjautuvasti ja käyttää kriittisesti monipuolisesti eri tietolähteitä.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä: 5 opintopistettä

- 135 tuntia
- luentoja 50 tuntia
- itsenäinen projektityö 81 tuntia

Sisältö

- johtamisen etiikka
- työturvallisuus ja ajankohtaiset aiheet sosiaali- ja terveysalalla
- keskeinen työlainsäädäntö ja tutustuminen opettajan johdolla ajankohtaisiin oikeustapauksiin, jotka liittyvät esim. työaikalainsäädännön noudattamiseen
- opiskelija tutustuu/ ottaa käyttöön valmiin digitaalisen kehittämistyökalun
- asia- ja henkilöstöjohtaminen, eri johtamismallit
- työelämä- ja työyhteisötaitoja (sosiaalisia taitoja) esimiestyössä
- eettinen toiminta esimiestyössä
- itsensä johtamisen taito, reflektointitaito
- palautteen antaminen ja vastaanottaminen
- pedagoginen johtaminen
- talous-/ budjettiosaaminen
- moniammatillisen työn johtaminen
- johtamiseen liittyvä lainsäädäntö ja työsopimus, TES/ KVTES

Aluevaikuttavuus

Opiskelija kehittää kykyään työskennellä alueen erilaisissa sosiaalipalveluyrityksissä ja palveluntarjoajissa.

Kansainvälisyys

Opiskelija kehittää taitojaan työskennellä erilaisissa työyhteisöissä ja eri asiakkaiden kanssa.

Opiskelumateriaali

Verkkomateriaali:
- keskeinen työlainsäädäntö ja oikeustapauksia saatavilla verkossa: www.finlex.fi sekä työtuomioistuinjärjestelmään tutustuminen www.tyotuomioistuin.fi
- johtamisen etiikka esim. https://www.univaasa.fi/materiaali/pdf/isbn_978-952-476-401-8.pdf
- työturvallisuusmateriaalia saatavilla verkossa: https://ttk.fi/
- työkykymateriaalia saatavilla verkossa: https://www.ilmarinen.fi/tyokyky/

Kirjallisuus:
1) Aarnikoivu, Henrietta. 2010. Työelämätaidot: menesty ja voi hyvin. WS BookwellOy. Juva.
2) Salminen, Jari. 2014. Uuden esimiehen kirja - tulevaisuuden johtajalle. J-Impact Oy. Helsinki. 1.painos.

Opettajan ilmoittama muu opiskelumateriaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luento-opetus, kirjallinen projektityö.

Arviointikriteerit

Taso 1 (Välttävä) - 2 (Tyydyttävä): Opiskelija osaa
- esimiestyön keskeisiä käsitteitä ja esimiestyöhön liittyviä lakeja.
- hahmottaa esimiestyön merkityksen organisaation toiminnalle sekä työelämä- ja sosiaalisten taitojen merkityksen omalle toiminnalle.

Taso 3 (Hyvä) - 4 (Erittäin hyvä): Opiskelija osaa
- analysoida omaa toimintaansa (reflektointi), myös kriittisesti.
- soveltaa teoriaa käytäntöön.
- soveltaa sosiaalisia taitoja käytännössä.
- toimia eettisesti ja vastuullisesti

Taso 5: Opiskelija osaa
- suunnitella, arvioida, perustella ja kehittää omaa toimintaansa (reflektointi), myös kriittisesti.
- arvioida ja kehittää omia sosiaalisia taitojaan.

Arviointimenetelmät

Kirjalliset tehtävät, tentti. Arviointi 1-5


Takaisin