VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sosionomikoulutus (SA) > 2023 > Vuosi 2 > Asiakastyö ryhmissä ja yhteisöissä (SA00BC78)

Asiakastyö ryhmissä ja yhteisöissä

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SA00BC78
OPS: SA 2023
Taso: Sosionomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2024-2025)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 4 op
Vastuuopettaja: Huhta, Heli
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2024-2025

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)Kieli
3005SA2022V-12K1.8.2024 – 31.12.2024Ahti Nyman, Susanna WeberSuomi

Suoritus ennakkoon? Katso toteutukset lukuvuonna 2023-2024.

Osaamistavoitteet

- Opiskelija osaa hyödyntää ryhmäohjausta sosiaalialan asiakastyössä asiakaslähtöisesti, ryhmäohjauksen haasteet huomioiden
- Opiskelija osaa tavoitteellisesti, voimavaraistaen ja osallisuutta tukien ohjata asiakkaita, asiakasryhmiä ja yhteisöjä erilaisia toiminnallisia menetelmiä hyödyntäen
- Opiskelija osaa havainnoida, tunnistaa ja analysoida erilaisia ryhmäilmiöitä ja vaikuttaa niihin vastuullisesti sekä ryhmän jäsenen että ryhmän ohjaajan näkökulmasta

Opiskelijan työmäärä

4x27h=108h

Sisältö

- ryhmän ohjaajana toimiminen, kehittyminen ohjaajana, palautetaidot ja ryhmänohjaajan etiikka
- ryhmä sosiaalityön menetelmänä
- sosiokulttuurisen työn hyödyntäminen osana asiakastyötä
- erilaiset osallisuutta tukevat toiminnalliset menetelmät nuorten ja aikuisten asiakastyössä
- ratkaisu- ja voimavarakeskeinen ohjaaminen
- vertaistukiryhmän merkitys asiakastyössä
- asiakasryhmän ohjaaminen yhteistyössä työelämän kanssa

Opiskelumateriaali

Niemistö, R. 2002. Ryhmän luovuus ja kehitysehdot.
Roivanen, I. & Nylund, M. & Korkiamäki, R. & Raitakari, S. (Toim.) Yhteisöt ja sosiaalityö. PS-Kustannus. 2008
Seikkula, J.& Arnkil, T. 2009. Dialoginen verkostotyö.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset ja ryhmätyöt

Arviointikriteerit

Taso 1: Opiskelija osaa
- toimia ryhmän jäsenenä annettujen tavoitteiden saavuttamiseksi

Taso 3: Opiskelija osaa
- koordinoida ja edistää ryhmän tavoitteellista toimintaa

Taso 5: Opiskelija osaa
- toimia vastuullisesti ja itsenäisesti ryhmässä sekä johtaa ja kehittää ryhmän toimintaa tavoitteellisesti.

Lisätietoja

Opiskelija antaa opintojaksosta palautetta Spark- järjestelmän kautta


Takaisin