VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sosionomikoulutus (SA) > 2023 > Vuosi 3 > Sosiaalialan lääketieto (SA00BC77)

Sosiaalialan lääketieto

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SA00BC77
OPS: SA 2023
Taso: Sosionomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 3 (2025-2026)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 3 op
Vastuuopettaja: Huusko, Taina
Opetuskieli: Suomi

Suoritus ennakkoon? Katso toteutukset lukuvuonna 2023-2024.

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee lääkehoitoon liittyvän lainsäädännön ja lääkehoitoa koskevan muun ohjeistuksen perusteet ja vaatimukset. Opiskelija tietää lääkehoidon tarpeellisuuden sosiaalialan ammattilaisen työssä sekä tuntee vastuunsa sen toteuttamisessa. Opiskelija ymmärtää turvallisen lääkehoidon merkityksen asiakkaan hyvinvoinnin kannalta sekä osaa arvioida omaa toimintaansa siinä. Opiskelija osaa tarvittaessa laskea virheettömästi luonnollista tietä annettavien lääkevalmisteiden ja subkutaani-injektioiden oikean annoksen asiakkaalle sekä hallitsee tilavuus- ja painomittojen yksiköt.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä 81h,josta 24h lähiopetusta, 57h itsenäistä opiskelua. Lähiopetus sisältää harjoitustunteja pienryhmissä.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Ei edeltäviä opintoja

Sisältö

Lääkehoitoa ohjaavat lait ja asetukset, lääkemuodot ja antotavat, lääkeaineiden turvallinen käsittely ja säilyttäminen, farmakokinetiikka ja farmakodynamiikka, tablettien jako, lääketietokantaan tutustuminen, ihonalaisen injektion antaminen.

Aluevaikuttavuus

Käytännön harjoittelua alueella.

Kansainvälisyys

Mahdollisuus kansainväliseen vaihtoon myöhemmin.

Opiskelumateriaali

1) Turvallinen lääkehoito: Opas lääkehoitosuunnitelman tekemiseen sosiaali- ja terveydenhuollossa. STM. 2015. 2) Kurssilla ilmoitettavat oppikirjat. 3) Luennot ja Moodle- verkkoympäristö opiskelun tukena.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, tehtävät ja käytännön harjoitustunnit. Pienryhmissä lääkkeiden jako annoksiin ja injektion anto ihon alle. Lääkelaskujen harjoittelu.

Arviointikriteerit

Arviointi koostuu kahdesta osasta: Teoriaosuus ja lääkelaskut
1)Teoriaosuus
Taso 1: Opiskelija tuntee lääkehoitoa koskevaa lainsäädäntöä ja muuta ohjeistusta. Opiskelija tietää lääkkeiden antotapoja ja tietää turvallisen lääkehoidon perusteita. Opiskelija suorittaa lääkelaskut virheettömästi.
Taso 3: Opiskelija tuntee lääkehoitoa koskevan lainsäädännön ja muun ohjeistuksen. Opiskelija tietää turvallisen lääkehoidon perusteet sekä osaa arvioida lääkehoidon tarpeellisuutta asiakaslähtöisesti. Opiskelija tietää erilaiset lääkkeenantotavat. Opiskelija suorittaa lääkelaskut virheettömästi.
Taso 5: Opiskelija tuntee lääkehoitoa koskevan lainsäädännön ja muun ohjeistuksen. Opiskelija tietää turvallisen lääkehoidon perusteet sekä osaa arvioida omaa toimintaansa sekä lääkehoidon tarpeellisuutta asiakaslähtöisesti. Opiskelija tietää erilaiset lääkkeenantotavat sekä niiden vaikutusmekanismit. Opiskelija suorittaa lääkelaskut virheettömästi.

2)Lääkelaskut
Taso: Hyväksytty – Hylätty.

Arviointimenetelmät

Pakolliset harjoitustunnit. Teoriakoe, numeerinen arviointi 0-5 / Lääkelaskukoe; hyväksytty – hylätty.

Lisätietoja

Ahot - menetelmä: Lähihoitajan koulutus ja työkokemus alalla lääkehoidosta.
Suoritustapa: Hyväksytty teoriakoe,laskukoe ja näytöt s.c.injektiosta sekä tablettilääkkeiden jaosta.


Takaisin