VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sosionomikoulutus (SA) > 2023 > Vuosi 3 > Sosiaaliturvaetuudet (SA00BC76)

Sosiaaliturvaetuudet

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SA00BC76
OPS: SA 2023
Taso: Sosionomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 3 (2025-2026)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 4 op
Vastuuopettaja: Blom, Heidi
Opetuskieli: Suomi

Suoritus ennakkoon? Katso toteutukset lukuvuonna 2023-2024.

Osaamistavoitteet

Osaamistavoitteet:

Opiskelija syventää tietämystään toimeentuloturvasta painopisteenä toimeentuloturvan ja sosiaalivakuutusjärjestelmän yhteensovittaminen asiakastapauksissa.
Opiskelija osaa arvioida laajaa toimeentuloturvakentän kokonaisuutta.
Opiskelija ymmärtää toimeentulotuen merkityksen toimeentuloturvajärjestelmässä. Opiskelija tuntee toimeentulotuen tavoitteet ja hahmottaa toimeentulotukilaskelman ja –päätöksen sekä muutoksenhaun vaiheet.
Opiskelija tietää toimeentuloturvan pääpiirteet ja toimeentuloturvan rakenteen.
Opiskelija osaa analysoida ja arvioida taloussosiaalityön mahdollisuudet ja merkityksen.
Opiskelija osaa arvioida sosiaaliturvan kehittämisen tulevaisuuden kehitysnäkymiä, muutostarpeita ja ajankohtaisia kysymyksiä.

Opiskelijan työmäärä

4 op X 27h = 108h

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Yhteiskunta- ja palvelujärjestelmäosaaminen.

Sisältö

Toimeentuloturvan ja sosiaalivakuutusjärjestelmän yhteensovittaminen asiakastapauksissa.
Toimeentuloturvajärjestemän rakenne ja hallinto.
Toimeentuloturvaetuudet elämänkaaren eri vaiheissa.
Toimeentuloturvan epäkohdat.
Toimeentulotuki ja sen eri muodot.
Taloussosiaalityö.
Toimeentuloturvan kehittämisen tarpeet Suomessa.

Aluevaikuttavuus

Opiskelija kehittää osaamistaan toimia sosiaaliturvan kentällä Pohjanmaalla.

Opiskelumateriaali

Mattila, Yrjö (toim). Toimeentuloturva. 2017. FINVA.
Havakka. Pauliina, Niemelä Mikko, Uusitalo Hannu (toim). Sosiaalivakuutus. 2017. FINVA.
Ihalainen, Jarmo, Kettunen, Terttu 2016. Turvaverkko vai trampoliini. Sosiaaliturvan mahdollisuudet.
Toimeentulotukea koskevaan lainsäädäntöön muutoksia 1.1.2017 alkaen. Kuntainfo.
Linkki: https://stm.fi/documents/1271139/3899844/20170213_Kuntainfo_3_2017_+3ii17_verkkoon.pdf/8c83d052-e0a4-4e23-a32f-f792dcd1a908/20170213_Kuntainfo_3_2017_+3ii17_verkkoon.pdf.pdf
Perusturvan riittävyyden arviointiraportti 2015-2019. THL. Linkki: http://www.julkari.fi/handle/10024/137711
Honkanen, Pertti 2020. Perusturva kehitys 2010-2020.Soste ry. Linkki: https://www.soste.fi/wp-content/uploads/2020/01/SOSTE-selvitys-perusturvan-kehitys-2010-2020-Pertti-Honkanen-2.pdf

Oheislukemistoa:
Juho Saari (toim). Sosiaaliturvariippuvuus. Sosiaalipummit oleskeluyhteiskunnassa. 2017.
Helne, Tuula ja Laatu, Markku. Vääryyskirja 2006. Kelan tutkimusosasto.
Helne, Tuula ja Laatu, Markku Toinen vääryyskirja. Lähikuvia sosiaalisista epäkohdista. 2008.

Muu opettajan osoittama materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Lähiopetus / Etäopetus
Verkko-opetus
Pienryhmätyöskentely
Itsenäinen opiskelu

Arviointikriteerit

Taso 5: Opiskelija kykenee arvioimaan ja analysoimaan teoriaa soveltaen nykyistä sosiaaliturvajärjestelmää asiakastilanteessa. Opiskelija hallitsee toimeentulotuen tarkoituksen, rakenteen ja muutoksenhaun. Opiskelijalla on realistisia näkemyksiä sosiaaliturvan kehittämisestä ja kehittämistyön kokonaisuudesta.

Taso 3: Opiskelija osaa soveltaa tietämystään sosiaaliturvasta asiakastyön tapauksiin. Opiskelija tuntee toimeentulotuen tarkoituksen, rakenteen ja muutoksenhaun. Opiskelija näkemykset kehittämistarpeista on suppeat.

Taso 1: Opiskelija muistaa tärkeimmät sosiaaliturvamme rakenteet ja piirteet sekä hahmottaa osia toimeentuloturvakentästä. Opiskelija ei näe kehittämistarpeita.

Arviointimenetelmät

Opintojakso pisteytetään, jonka perusteella opiskelija saa lopullisen opintojakson numeerisen arvioinnin.


Takaisin