VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sosionomikoulutus (SA) > 2023 > Vuosi 2 > Kuntoutuksen työmuodot ja sosiaalinen kuntoutus (SA00BC73)

Kuntoutuksen työmuodot ja sosiaalinen kuntoutus

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SA00BC73
OPS: SA 2023
Taso: Sosionomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2024-2025)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 4 op
Vastuuopettaja: Korpi, Hilkka
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2024-2025

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)Kieli
3006SA2023-2A1.1.2025 – 31.5.2025Heli HuhtaSuomi
3007SA2023-2B1.1.2025 – 31.5.2025Heli HuhtaSuomi

Suoritus ennakkoon? Katso toteutukset lukuvuonna 2023-2024.

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- tuntee pääpiirteissään suomalaisen kuntoutusjärjestelmän ja kuntoutuksen eri muodot
- tuntee sosiaalisen ja lääkinnällisen kuntoutuksen toimintakyvyn tukemisessa
- tuntee toimintakyvyn arviointimenetelmiä ja osaa ohjata heitä kuntoutusprosessissa
- ymmärtää moniammatillisen työn mahdollisuudet kuntouttavassa työssä

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä 107 h, mistä ohjattua opiskelua 44 h ja itsenäistä opiskelua 63 h.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Ei vaadittuja edeltavia opintoja

Sisältö

-kuntoutuksen lainsäädäntö
-kuntoutuksen toimintajärjestelmät
-sosiaalinen kuntoutus
-lääkinnällinen kuntoutus
-kuntoutussuunnitelma
-toimintakyvyn arviointi
-toiminnalliset terapiamenetelmät
-kuntoutuksen moniammatillinen verkosto

Opiskelumateriaali

Järvikoski A. 2013. Monimuoinen kuntoutus ja sen käsitteet. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2013:43. http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/70263
Autti-Rämö, I., Salminen, A-L., Rajavaara, M. & Ylinen, A. 2016. Kuntoutuminen. EAN/tuotenumero: 9789516564640
Muu opettajan ilmoittama materiaali

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot/verkkoluennot, ryhmätehtävät ja itsenäinen työskentely

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko 0-5
Taso 1: Opiskelija osaa etsiä tietoa yksittäiseen tilanteeseen ja ratkaista annetun yksittäisen tehtävän ohjatusti.
Taso 3: Opiskelija osaa hakea tietoa kuntoutuksesta eri tietolähteistä jaratkaista annetun tehtävän itsenäisesti tietolähteitä hyväksikäyttäen.
Taso 5: Opiskelija osaa hakea tilanteeseen sopivista tietolähteistä olennaisimmat tiedot, reflektoida tietoa ja ratkaista annetun tehtävän kehittävällä ja uusia näkökulmia tuovalla tavalla.

Arviointimenetelmät

Kirjallinen tehtävä


Takaisin