VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sosionomikoulutus (SA) > 2023 > Vuosi 3 > Monikulttuurinen työ (SA00BC72)

Monikulttuurinen työ

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SA00BC72
OPS: SA 2023
Taso: Sosionomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 3 (2025-2026)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 3 op
Vastuuopettaja: Weber, Susanna
Opetuskieli: Suomi

Suoritus ennakkoon? Katso toteutukset lukuvuonna 2023-2024.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
­- monikulttuurisen työn peruskäsitteet
­- monikulttuurisen työn toimintaa ohjaavat toimintaohjeet
­- soveltaa aihepiirin teoriapohjaa ja suunnitella toimintaa monikulttuuristen asiakkaiden kanssa tavoitteellisesti
­- työskennellä monikulttuuristen asiakkaiden kanssa tavoitteellisesti
­- hyödyntää yhteiskunnan tarjoamia erilaisia tukimuotoja ja palveluita monikulttuuristen asiakkaiden kanssa tehtävässä työssä
­- hyödyntää ja soveltaa monikulttuurisen työn menetelmiä

Opiskelijan työmäärä

3 x 27 h

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Ei vaadita edeltäviä opintoja.

Sisältö

Monikulttuurisuuden käsitteet
Kulttuurien kohtaaminen ja kulttuurisensitiivisyys
Kotouttamis- ja maahanmuuttopolitiikka ja lainsäädäntö
Intergraatio ja kotouttaminen
Monikulttuurinen työ sosiaalialan palvelujärjestelmässä
Monikulttuurinen ohjaus- ja neuvontatyö

Opiskelumateriaali

Opettajan jakama materiaali.

Arviointikriteerit

Taso 1
Opiskelija tunnistaa monikulttuurisen työn piirteet ja osaa ottaa ne huomioon toiminnassaan.

Taso 3
Opiskelija ymmärtää monikulttuurisen työn palvelujärjestelmän ja tiedostaa työhön kuuluvat erityispiirteet. Opiskelija soveltaa oppimaansa teoriaa käytäntöön.

Taso 5
Opiskelija osaa toimia ja kehittää monikulttuurista työtä moniammatillisesti. Opiskelija ymmärtää teoriaa ja osaa kehittää omaa osaamistaan sen avulla.

Lisätietoja

Opiskelija antaa opintojaksosta palautetta Spark- järjestelmän kautta.


Takaisin