VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sosionomikoulutus (SA) > 2023 > Vuosi 2 > Ennaltaehkäisevä lapsiperhetyö- ja lastensuojelu (SA00BC70)

Ennaltaehkäisevä lapsiperhetyö- ja lastensuojelu

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SA00BC70
OPS: SA 2023
Taso: Sosionomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2024-2025)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 4 op
Vastuuopettaja: Niemistö, Riku
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2024-2025

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)Kieli
3005SA2022V-12K1.8.2024 – 15.12.2024Heli HuhtaSuomi

Suoritus ennakkoon? Katso toteutukset lukuvuonna 2023-2024.

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- tuntee eri palvelut ja niiden merkityksen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä
− perehtyy lastensuojelun peruskäsitteisiin sekä toimintaa ohjaaviin toimintaohjeisiin sekä lainsäädäntöön.
− tuntee ennaltaehkäisevän lapsiperhetyön ja lastensuojelun palvelurakenteita.
− sisäistää perhetyön prosessin vaiheet ja saa valmiuksia työskennellä erilaisten perheiden kanssa huomioiden toiminnassaan perheiden erityistarpeet.
− tuntee asiakastyön menetelmiä ja osaa tarkastella perheiden tilanteita ennaltaehkäisevän työn näkökulmasta.
- tuntee lain lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta pääpiirteissään.

Opiskelijan työmäärä

4X27h=108h

Sisältö

Kansallinen lapsistrategia
Perhetyö, perhetyön prosessi
Ennaltaehkäisevä työ peruspalveluissa
Perhekeskus palvelukokonaisuutena
Lasten suojelu ja lastensuojelu
Lapset puheeksi -menetelmä
Huolen puheeksi ottaminen, huolen vyöhykkeet
Lastensuojelulaki
Yhteydenotto sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi
Lastensuojeluilmoitus
Avohuollon tukitoimet
Lapsen huolto ja tapaamisoikeus

Opiskelumateriaali

-Saastamoinen, K. Lapsen suojelu. Viranomaisten ja muiden toimijoiden välisenä yhteistyönä. Käsikirja arjen toimintaan. 2016. Edita.
-Rönkkö, L.& Rytkönen, T. Monisäikeinen perhetyö. 2010
-Lastensuojelun käsikirja. (THL)
-Luo luottamusta suojele lasta : Opas yhteistyöstä lapsia ja perheitä työssään kohtaaville. 2016. THL. + verkkomateriaali
-Alatalo M, Miettunen N, Liukko E, Kettunen N & Normia-Ahlsten L. Porrasteisuus lapsiperheiden sosiaalipalveluissa. Näkökulmia sosiaalihuoltolain toimeenpanoon ja palveluiden järjestämiseen. Työpaperi 39/2019. THL.

Muu opettajan osoittama materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Lähiopetus, itsenäinen opiskelu, mahdollinen opintokäynti ja vierailijat.

Arviointikriteerit

Taso 1: Opiskelija
­- on perehtynyt alan teoriaan ja osaa hyödyntää osaamistaan perheiden kanssa tehtävässä työssä.
­- osaa havainnoida perheiden tuen tarpeita.
­- osaa nimetä asiakastyön menetelmiä perhetyössä.
­- ymmärtää perheiden erilaisia tilanteita ja osaa tukea perheen hyvinvointia.

Taso 3: Opiskelija osaa
­- soveltaa alan teoriaa perheiden kanssa tehtävässä työssä.
­- tunnistaa erityisen tuen tarpeita sekä soveltaa joitakin asiakastyön menetelmiä perhetyössä.
­- tarkastella perheiden hyvinvointia ja tukea perheitä erilaisissa tilanteissa.

Taso 5: Opiskelija osaa
­- soveltaa asiantuntevasti alan teoriaa perheiden kanssa tehtävässä työssä.
­- tunnistaa ja arvioida erityisen tuen tarpeita sekä valita ja soveltaa erilaisia asiakastyön menetelmiä ja toteuttaa niitä perhetyössä.
­- tarkastella perheiden hyvinvointia kokonaisvaltaisesti ja tukea perheitä erilaisissa tilanteissa.

Arviointimenetelmät

Numeerinen arviointi hyl0-k5


Takaisin