VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sosionomikoulutus (SA) > 2023 > Vuosi 2 > Sosiaalialan ruotsi II (SA00BC58)

Sosiaalialan ruotsi II

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SA00BC58
OPS: SA 2023
Taso: Sosionomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2024-2025)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 2 op
Vastuuopettaja: Wähä, Anne
Opetuskieli: Suomi

Suoritus ennakkoon? Katso toteutukset lukuvuonna 2023-2024.

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on ammatillisen kielitaidon kehittäminen. Opiskelija perehtyy oman ammattialansa kirjalliseen ja suulliseen viestintään. Opiskelija selviää oman alansa perusasiakastilanteista ja tiedostaa alan viestinnän erityispiirteet. Hän kykenee keskustelemaan ammatillisista aiheista ja hankkimaan syventävää tietoa valitsemastaan ammatillisesta osa-alueesta. Hän pystyy käyttämään ruotsia hankkiessaan tietoa opiskelujensa aikana sekä työelämässä. Opiskelijalla on myös myönteinen asenne kielten oppimiseen. Pääpaino on suullisen viestinnän kehittämisessä.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä: 2op

- 54h
- työjärjestyksessä 20h

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Sosiaalialan ruotsi I

Sisältö

Oman ammattialan tekstit, työelämän viestintätilanteet, suulliset ja kirjalliset harjoitukset, pienet kirjoittamisharjoitukset, oppisisältö on integroitu omaan ammattialaan, pääpaino suullisissa harjoituksissa

Kurssiarvionti pohjana Sosiaalialan ruotsi III kurssin lopussa tehtävälle suullisen virkamiesruotsin arvioinnille.

Aluevaikuttavuus

Opiskelija kehittää osaamistaan toimia alueen yritysten palveluksessa.

Kansainvälisyys

Opiskelija kehittää osaamistaan toimia monikulttuurisessa työyhteisössä ja erilaisten asiakkaiden kanssa.

Opiskelumateriaali

Annetaan opintojakson alussa/ aikana

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Yksilötehtävät, pari-ja ryhmätyöt, vuorovaikutteinen oppiminen, keskustelut

Arviointikriteerit

Taitotaso 5
Opiskelija osaa ja selviytyy hyvin erilaisissa työelämän kielenkäyttötilanteissa ja hallitsee rakenteet hyvin ja käyttää niitä monipuolisesti. Opiskelija osaa käyttää idiomaattisesti ja laajasti oman alan sanastoa ja ilmaisuja. Asenne kielenoppimiseen on myönteinen. Opiskelija haluaa koko ajan kehittää kielitaitoaan.

Taitotaso 3
Opiskelija osaa ja selviytyy kohtalaisesti tavallisimmista ennakoitavista työelämän kielenkäyttötilanteista ja osaa käyttää rakenteita ja fraaseja viestinnässään kutakuinkin idiomaattisesti. Opiskelija osaa käyttää kurssin aikana opittua oman alan sanastoa. Asenne kielenoppimiseen on myönteinen.

Taitotaso 1
Opiskelija osaa ja pystyy osallistumaan tavallisimpiin ennakoitaviiin työelämän kielenkäyttötilanteisiin ja osaa käyttää yksinkertaisia rakenteita ja yksittäisiä sanoja viestinnässään. Opiskelija osaa kehittää kurssin aikana oman alan sanaston hallintaa. Asenne kielenoppimiseen on myönteinen.

Arviointimenetelmät

Aktiivinen osallistuminen, kirjallinen arviointi , hyväksytyt harjoitustyöt
Numeerinen arviointi 0-5

Lisätietoja

Toisen kotimaisen kielen osalta tutkintotodistukseen merkitään sanallinen arvosana (hyvä/tyydyttävä) valtioneuvoston asetuksen suomen ja ruotsin kielen osoittamisesta valtionhallinnossa (481/2003) mukaisesti. Kirjallinen ja suullinen kielitaito arvioidaan erikseen. Valtakunnallisen linjauksen mukaisesti ammattikorkeakoulun arvosanat 1-3 vastaavat lain 424/2003 edellyttämän kielitaidon arvioinnissa sanallista arvosanaa tyydyttävä ja arvosanat 4-5 arvosanaa hyvä. Tutkintotodistuksen merkintä korvaa erillisen kielitodistuksen.

Opintojakson jälkeen merkitään sanallinen arvosana kirjallisesta kielitaidosta.
Kurssipalaute annetaan Spark-järjestelmän kautta


Takaisin