VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sosionomikoulutus (SA) > 2023 > Vuosi 4 > Ammatillinen kasvu IV: osaavana työelämään (SA00BC55)

Ammatillinen kasvu IV: osaavana työelämään

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SA00BC55
OPS: SA 2023
Taso: Sosionomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 4 (2026-2027)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 2 op
Vastuuopettaja: Blom, Heidi
Opetuskieli: Suomi

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
kehittää omaa ammatillista osaamistaan osana laajempaa hyvinvointipalveluiden kenttää.
osaa tuoda esiin omaa monipuolista osaamistaan.
analysoida osaamistarpeitaan ja pyrkii kehittämään niitä tavoitteellisesti tulevaisuuden osaamistarpeita vastaavaksi.

Portfoliotyöskentelyn painopisteenä kehittämisnäkökulma.

Opiskelijan työmäärä

2 op x 27h = 54h

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Ammatillinen kasvu I, II ja III

Sisältö

Sisältö:

Kompetenssi: Tutkimuksellinen kehittämis- ja innovaatio-osaaminen
Painopiste: Kehittämisnäkökulma
Ammatillinen jatkokehittyminen
Sosiaalialan tieto-, taito- ja tunnetaidot
Moniammatillisuuden kehittäminen, sosionomin rooli
VAMK strategia 2030: Edelläkävijyys

Aluevaikuttavuus

Alueen toimijoiden huomioon ottaminen suhteessa omaan ammatilliseen kasvuun.

Kansainvälisyys

Oman ammatillisen kasvun liittäminen monikulttuuriseen ja kansainväliseen toimintaympäristöön.

Opiskelumateriaali

Helminen, Jari (2016). Sosiaaliohjaus -lähtökohtia ja käytäöntöjä. Edita. Helsinki.
Raatikainen, Eija, Rahikka Anne, Saarnio Tuula & Vepsä Päivi (2019). Ammattina sosionomi. Sanoma Pro Oy, Helsinki.
Arvo, arki ja etiikka. Sosiaalialan ammattihenkilön eettiset ohjeet, Talentia 2017, linkki: https://talentia.e-julkaisu.com/2017/eettiset-ohjeet/docs/Talentia_Etiikkaopas_2017.pdf
Kaarina Ranne, Anne Sankari, Tuula Rouhiainen-Valo & Tuula Ruusunen (toim.) 2005: Sosiaalipedagoginen ammatillisuus. Madsenin kukasta toiminnan tulppaaniksi. Linkki:https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/16533/Sosiaalipedagoginen_ammatillisuus.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Tiekartta 2030. Aikuisten parissa tehtävän sosiaalityön tulevaisuusselvitys. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2019:41.

Opettajan muu ilmoittama materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Lähiopetus / Etäopetus
Luennot
Pienryhmätyöskentely
Itsenäinen opiskelu
Työelämäedustajan asiantuntijaluento
Reflektio portfolion avulla.

Arviointikriteerit

Hyväksytty / Hylätty

Opiskelija osaa
valita ja soveltaa erilaisia menetelmiä kriittisesti perustellen
hyödyntää omaa osaamistaan käytännön kehittämistoiminnassa moniammatillisissa työyhteisöissä

Opiskelija esittää oman valmiin portfolionsa.

Arviointimenetelmät

Aktiivinen osallistuminen, harjoitusten ja annettujen tehtävien suorittaminen. Valmis portfolio.

Lisätietoja

Opintojaksopalaute annetaan SPARK-ohjelman kautta.


Takaisin